MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Zhodnotenie poskytnutých pracovných príležitostí v mestskom podniku služieb k 2. januáru 2024

K začiatku tohto roka sme mali celkovo 76 zamestnancov, z toho 41 znevýhodnené osoby, čo predstavuje 54%. A sme radi, že môžeme dávať prácu aj týmto ľuďom, pretože inde by možno takúto šancu nedostali. Medzi nami je 17 zdravotne znevýhodnených osôb, 24 značne znevýhodnených a 21 mentorov. Vo firme však máme aj skúsených remeselníkov a majstrov, takže je to aj o odbornej práci. A samozrejme, tak ako v každej firme, tak aj v tej našej sa pasujeme s mnohými ľudskými vlastnosťami, ktoré sú dobré aj zlé. Tak ako všade. Je to teda o mnohých zvládnutých výzvach, usilovnosti, pracovitosti, zodpovednosti a spoľahlivosti, no aj o občasných problémoch a náladách, pretože ľudský faktor a stroj sú dve rozdielne veci.

Každopádne pracujeme na sebe každým dňom a nie je to iba o partiách chlapov v dielni, v autách či pri obsluhe strojov, ani o pracovníkoch, ktorí ručne čistia mesto a zbierajú odpadky. Mnohých zamestnancov nevidíte, pretože niekto sa musí venovať aj skladovému hospodárstvu, spracovaniu projektov, plánovaniu, nahadzovaniu dát do systému, administratíve či tvorbe miezd. A je fajn, že ako firma sa rozrastáme aj čo sa týka ľudských zdrojov, aj čo sa týka investícií do techniky či vozidiel, ktoré ostávajú majetkom mesta. Firma sa postupne buduje a je povzbudzujúce spomenúť si, ako a s čím sme začínali a ako sme na tom teraz. Máme stredisko čistoty a zelene, stredisko stavebných činností, kompostáreň, práčovňu, stálu informačnú službu v priemyselnom parku, robíme rozvoz stravy dôchodcom a upratujeme centrálnu mestskú zónu.

Ako firma podporujeme aj mnohé projekty. Nie je to ani z ďaleka iba o športe, ale aj o všelijakých občianskych aktivitách a činnostiach občianskych združení či ľuďoch so zaujímavými myšlienkami a nápadmi. Pomáhame pri realizácií občianskych projektov Dobrá vec, podporujeme kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, výstavy, školské aktivity, charitatívne a dobročinné akcie a vždy si adoptujeme aj nejaké zvieratko v novoveskej ZOO.

Popri našej práci sme taktiež urobili veľa nadštandardnej práce či pomoci obyvateľom, ktorí sa na nás obracajú. Pretože chceme byť nápomocní. Aj do budúcna pripravujeme ďalšie komunálne projekty a budeme radi, keď v dobrej komunikácii a spolupráci s občanmi.

SEPAROVANIE ODPADU: Malé kroky k veľkému prínosu pre náš domov

V dnešnom hektickom svete môže byť jednoduché prehliadať každodenné úkony, ktoré majú potenciál zmeniť náš svet. Jedným z týchto skromných, no významných krokov je separovanie odpadu. Často je považované za rutinnú povinnosť, no toto jednoduché rozhodnutie môže mať obrovský vplyv na našu planétu.

Výzva moderného sveta

S nárastom spotreby a produkcie odpadu je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sme zmenili svoj pohľad na odpadové produkty. Separovaním odpadu sa posúvame smerom k udržateľnejšiemu spôsobu života.

Recyklácia ako kľúčový prvok

Separovať odpad znamená umožniť týmto materiálom nový život. Plasty, papier, sklo – každý z týchto materiálov môže byť opätovne využitý. Recyklácia nie je len trendy pojmom, je to nevyhnutnosť, ak chceme chrániť náš prírodný svet pre budúce generácie.

Šetríme prírodu

Vyhnúť sa skládkam a znížiť emisie skleníkových plynov sú dva bonusy separovania odpadu. Keď sa odpad správne separuje, menej ho končí na skládke, čím sa zníži negatívny vplyv na životné prostredie. Každý plast odložený do správneho kontajnera, každá triedená plechovka – to všetko znamená menej odpadu, ktorý sa musí likvidovať.

Zodpovednosť voči budúcim generáciám

Odpad, ktorý dnes separujeme a recyklujeme, je investíciou do lepšej budúcnosti pre naše deti a vnúčatá. Zanechávame im nielen zdravšiu planétu, ale aj dôležitú životnú filozofiu – starostlivosť o prírodu, ktorú môžu prenášať ďalej.

Ako začať?

Separovanie odpadu nie je raketová veda. Málokto by popieral jeho dôležitosť, ale iba málo ľudí pristúpi k činu. Začnite tým, že si doma vytvoríte jednoduchý systém na triedenie odpadu. Označte si kontajnery na plasty, papier, sklo a iný odpad a podporujte členov svojej domácnosti, aby sa pridali k tomuto jednoduchému, no významnému úsiliu.

Záver: Malý krok s veľkým významom

Separovanie odpadu nie je len o triedení odpadu. Je to záväzok voči nášmu domovu, ktorý má široký vplyv na svet, v ktorom žijeme. Každý správne separovaný kus odpadu je krokom smerom k udržateľnejšiemu životnému štýlu. Pamätajme si, že malý krok, akým je správne triedenie odpadu, môže mať veľký prínos pre náš domov – planétu Zem. Nad správnym separovaním odpadu by sme nemali len mávnuť rukou – je to krok k udržateľnejšiemu svetu. Každá triedená fľaška či papier, ktorý náš odpadkový kôš opustí, prispieva k ochrane životného prostredia a znižuje zaťaženie skládok. Separovaním odpadu dávame odpadom druhú šancu a podporujeme recykláciu.

Pamätajme, že naša planéta je jediný domov, ktorý máme, a starostlivosť oň je v našich rukách.

ĎAKUJEME VŠETKÝM: KAŽDÁ PRÁCA SI ZASLÚŽI REŠPEKT A UZNANIE

Častokrát je počuť všelijaké názory na rôzne druhy prác. Niektoré práce sú verejne považované za prestížne, zatiaľ čo iné môžu byť brané za menej hodnotné. No je dôležité si uvedomiť, že každá práca má svoju hodnotu a význam. Každé pracovné zaradenie a každé remeslo.

Bez ohľadu na to, či niekto pracuje v kancelárii, na stavbe, v službách alebo v inom odvetví, každá práca prispieva k správnemu fungovaniu spoločnosti. Je to ako skladačka, kde každý kúsok má svoje miesto a je nevyhnutný pre celkový obraz.

Nemali by sme hodnotiť význam práce len podľa spoločenských štandardov. Často sa stretávame s ľuďmi, ktorí vykonávajú práce, ktoré sú menej viditeľné, ale ktoré sú rovnako dôležité. Bez upratovačiek, čašníkov, sanitárov a mnohých ďalších by naša spoločnosť ťažko fungovala.

Preto je dôležité uvedomiť si, že každý prispieva k celku a mali by sme si vážiť rôznorodosť a hodnotu rôznych druhov práce. Nikto by sa nemal hanbiť za to, čo robí. Každá práca je príležitosťou pre ľudí preukázať svoje schopnosti a prispieť k spoločnému dobru.

V konečnom dôsledku by sme mali oceniť snahu, odhodlanie a príspevok každého jednotlivca bez ohľadu na povahu ich práce. Je to jediný spôsob, ako vytvoriť spoločnosť, kde každý môže byť hrdý na to, čo robí.

Ďakujeme našim zamestnancom za ochotu pracovať a zaradiť sa do kolektívu. Že sa neostali ľutovať ako súčasť znevýhodnených skupín, ale že o prácu požiadali a preukázali učenlivosť, spoľahlivosť, pracovitosť a chuť napredovať. Aj keď chyby budú vždy. Ale kto nechybuje? Každopádne, zaslúžia si rešpekt a slušné jednanie aj od občanov. Či už je to hrabač lístia, chlap v aute na odvoz odpadu, pracovníčka práčovne a čistiarne, človek s kosačkou, pluhom, metlou, štetcom, kladivom, zváračkou… .

TRANSFORMÁCIA MESTSKÉHO MAJETKU: KĽÚČ K ROZVOJU A PROSPERITE

V snahe posunúť naše mesto do éry rozvoja a prosperity, sa zveľaďovanie mestského majetku stáva kľúčovým prvkom v riadení mestského podniku. Nie je to len investícia do budúcnosti, ale aj stratégia, ktorá prináša mnohé výhody.

Modernizácia infraštruktúry pre kvalitu života

Zveľaďovanie mestského majetku umožňuje modernizáciu infraštruktúry, čo má priamy dopad na kvalitu života obyvateľov. Zrekonštruované alebo nové cesty, parky, verejné budovy a iné projekty vytvárajú prostredie, ktoré je nielen funkčné, ale aj esteticky príjemné.

Podpora ekonomického rastu a zamestnanosti

Investície do mestského majetku vytvárajú pracovné miesta a stimulujú podnikanie. Mestské podniky môžu byť hnacou silou lokálneho hospodárstva prostredníctvom rozvoja komerčných oblastí, vytvárania obchodných zón a podpory miestnych podnikateľov.

Atraktivita pre obyvateľov a návštevníkov

Zveľaďovanie zvyšuje atraktivitu mesta pre obyvateľov aj návštevníkov. Mestá s kvalitnou infraštruktúrou a verejnými priestormi sú príťažlivé pre nových obyvateľov, čo podporuje rast komunity. Turisti tiež ocenia estetické zlepšenia a moderné možnosti strávenia voľného času.

Optimalizácia verejných služieb

Mestské podniky môžu prostredníctvom zveľaďovania majetku optimalizovať poskytovanie verejných služieb. Technologické inovácie môžu viesť k efektívnejšiemu riadeniu dopravy, odpadového hospodárstva a verejných inštitúcií. Celkovo vzaté, zveľaďovanie mestského majetku nie je len investíciou do budúcnosti, ale investíciou do samotnej identity a životaschopnosti mesta. Je to krok smerom k udržateľnému rozvoju, ekonomickej robustnosti a kvalitnému životu pre všetkých obyvateľov.

VÝHODY MESTSKÝCH PODNIKOV PRE KOMUNITY A MESTÁ

Mestské podniky akým je aj ten náš, prinášajú viacero výhod pre miestnu komunitu a mesto ako celok. Snáď to obyvatelia vidia a ocenia, pretože neustále napredujeme a popritom sa samozrejme aj učíme novým veciam.

Niektoré z výhod mestských podnikov zahŕňajú:

  • Verejné služby: Mestské podniky často zabezpečujú dôležité verejné služby, ako je verejná doprava, vodárenstvo, kanalizácia, odvoz odpadu, starostlivosť o zeleň, stavebné práce, zimná údržba, čistota mesta a ďalšie, ktoré sú nevyhnutné pre plynulý chod mesta.
  • Finančná stabilnosť: Mestské podniky môžu prispieť k stabilnejšej ekonomickej situácii mesta, pretože ich výnosy môžu byť reinvestované do infraštruktúry a rozvoja mesta. Zveľaďovanie majetku, ktorý mestu ostáva.
  • Kontrola nad cenami a kvalitou služieb: Mestské podniky umožňujú miestnym samosprávam viac kontroly nad cenami a kvalitou poskytovaných služieb, čo môže byť v prospech obyvateľov.
  • Sociálna zodpovednosť: Mestské podniky môžu byť motivované viac sociálnymi cieľmi a zohľadňovaním potrieb zraniteľných skupín, čo pomáha dosiahnuť vyvážený a spravodlivý rozvoj mesta.
  • Lokálny rozvoj: Podnikanie na miestnej úrovni môže stimulovať miestny ekonomický rast a vytvárať pracovné miesta pre miestnych obyvateľov.
  • Problémové riešenia: Mestský podnik môže riešiť špecifické problémy a výzvy, ktoré sú jedinečné pre dané mesto a región. Napokon, kto iný by to mal vedieť lepšie?

Je však potrebné zdôrazniť, že efektívnosť a úspešnosť mestských podnikov môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je riadenie, transparentnosť, efektívnosť a spolupráca s verejným a súkromným sektorom.

STRUČNÝ PRIEREZ HISTÓRIE PRANIA: OD POTOKOV K ŠPECIALIZOVANÝM ČISTIARŇAM

Aj taká činnosť, akou je pranie, má svoju históriu, pretože automatické práčky ani moderné práčovne tu nemáme odjakživa. Ako to celé začalo a prebiehalo? Pozrime sa na stručný prierez jednotlivými obdobiami.

Starovek: V staroveku sa pranie vykonávalo manuálne v riekach, potokoch alebo v umelých nádržiach. Oblečenie sa ponáralo, trieštilo a drhlo, aby sa odstránili nečistoty. Niektoré civilizácie, ako napríklad Rímska ríša, mali verejné kúpele, kde sa dalo platiť za pranie a kúpanie.

Stredovek a renesancia: V týchto obdobiach bolo pranie závislé na rukách služobníctva. Často sa používalo mydlo, ktoré sa vyrábalo z popola a tuku, ale kvalita prania nebola vysoká.

18. a 19. storočie: V 18. storočí sa začali objavovať prvé mechanické pracie stroje, ako boli napríklad bubnové pracie stroje. Boli poháňané ručne alebo vodou. V 19. storočí sa objavili prvotné náznaky pary ako prostriedku na uľahčenie žehlenia.

20. storočie: Prvá polovica 20. storočia priniesla úspech automatických pracích strojov pre domácnosti. Tieto stroje umožnili ľuďom pravidelne a efektívne prať prádlo v pohodlí domova. Ďalšie inovácie sa objavili v oblasti materiálov, detergentov a technológií prania.

Po druhej svetovej vojne: Po vojne sa zvýšil dôraz na efektivitu a automatizáciu. Práčky sa stále viac stávali bežným vybavením domácností a začali sa objavovať rôzne modely s všemožnými cyklami a funkciami.

Dnes: Moderné práčky ponúkajú pokročilé funkcie, ako sú senzory na odhad náplne bielizne, energeticky úsporné režimy, rôzne cykly prania a sušenia a možnosti pripojenia na internet. Ekologické hľadisko získava taktiež vysokú dôležitosť, čo vedie k vývoju šetrnejších a úspornejších metód prania.

Špecializované služby: Okrem domáceho prania existujú aj špecializované čistiarne a suchočistiarne, ktoré sa zaoberajú čistením a údržbou citlivých a náročnejších materiálov a odevov. A ako mestský podnik sa môžeme pochváliť, že takúto práčovňu a čistiareň máme. Môžeme tak poskytovať služby aj v tejto oblasti.

História prania je teda fascinujúcim odrazom toho, ako sa spôsoby prania vyvíjali v závislosti od technologického pokroku, sociálnych zmien a kultúrnych vplyvov.

Z VÝHOD ZHODNOCOVANIA BIOODPADU

Bioodpad je organický odpad, ktorý pochádza z živých organizmov alebo ich činností. Patria sem napríklad zvyšky potravín, rastlinné materiály, ako napríklad tráva, lístie a kôra, ale aj kuchynské odpady a zvyšky záhradných plodín. Bioodpad môže byť kompostovaný alebo spracovaný na výrobu bioplynu. Je dôležité ho správne zneškodňovať, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie a aby sa z neho získavala energetická hodnota alebo udržateľný kompost pre pôdu.

Zhodnocovanie bioodpadu má niekoľko dôležitých výhod:

1. Ochrana životného prostredia: Zhodnocovaním bioodpadu sa znižuje množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach alebo je spaľovaný, čím sa minimalizuje negatívny vplyv na životné prostredie.

2. Výroba kompostu: Bioodpad môže byť kompostovaný na výrobu kompostu, ktorý je vynikajúcim hnojivom pre pôdu. Pomáha to zlepšiť štruktúru pôdy, zadržiava vlhkosť a podporuje rast rastlín.

3. Energetická produkcia: Bioodpad môže byť spracovaný na bioplyn alebo biomasy, ktoré sa dajú využiť na výrobu energie, čím sa zníži potreba fosílnych palív.

4. Hospodárske výhody: Recyklácia bioodpadu vytvára pracovné miesta v oblasti zhodnocovania odpadu a produkcie kompostu. Keďže bioodpad musí niekto pozbierať, naložiť, odviezť a spracovať.

5. Znižovanie emisií skleníkových plynov: Spracovanie bioodpadu v oblasti bioplynu a kompostovania môže pomôcť znížiť emisie metánu, ktorý je silným skleníkovým plynom. Celkovo povedané, zhodnocovanie bioodpadu je udržateľným spôsobom spravovať odpad, ktorý prináša ekologické, hospodárske a spoločenské výhody.

O VÝHODÁCH MESTSKÝCH SOCIÁLNYCH PODNIKOV A ICH PRÍNOS

Mestské sociálne podniky sú inovatívnym riešením sociálnych a hospodárskych výziev v mestských oblastiach. Majú viaceré výhody, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života obyvateľov a celkovej dynamike miest.

Zamestnanie a inklúzia

MSP zvyšujú možnosti zamestnania pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú dlhodobo nezamestnaní, ľudia so zdravotným postihnutím a niekde aj bývalí väzni. Tieto podniky im ponúkajú príležitosť pre trvalú prácu a zlepšujú ich sociálnu inklúziu.

Podpora komunity

MSP často fungujú ako centrá pre rozvoj komunity. Organizujú rôzne aktivity a podujatia, ktoré zvyšujú sociálnu väzbu medzi obyvateľmi a prispievajú k vytváraniu susedského ducha.

Rozvoj lokálneho hospodárstva

MSP podporujú miestne ekonomiky tým, že vytvárajú pracovné miesta a stimulujú rast miestneho podnikania. Peniaze, ktoré obyvatelia a mesto zaplatí za služby mestských podnikov, zostávajú v meste a posilňujú jeho ekonomický potenciál.

Sociálna inovácia

Mestské podniky často testujú nové spôsoby riešenia spoločenských problémov, ktoré sa potom môžu šíriť do iných oblastí a mestských prostredí.

Diverzifikácia služieb

MSP často poskytujú širokú škálu služieb, od rôznych pomocných stavebných prác, stavebných prác, odpadového hospodárstva, údržby a starostlivosti o dopravné značenie, až po rôzne remeselné práce a údržbu verejných priestranstiev. Tým sa zvyšuje rozmanitosť ponuky v meste.

Podpora trvalej udržateľnosti

Niektoré MSP sa zameriavajú na ekologické a trvalo udržateľné praktiky, čo prispieva k environmentálnej zodpovednosti mesta.  

Zlepšená verejná infraštruktúra

MSP často investujú do obnovy a údržby verejných priestranstiev, čo vedie k celkovému zlepšeniu vzhľadu a imidžu mesta.

Finančná nezávislosť

MSP môžu generovať svoje vlastné príjmy a čiastočne sa samofinancovať. To znižuje závislosť od verejných financií a zvyšuje flexibilitu pri plánovaní a realizácii projektov.

Lepšia spätná väzba od obyvateľov

MSP sú často bližšie k obyvateľom a majú intenzívnejší kontakt s nimi. To umožňuje rýchlu spätnú väzbu a rýchlu reakciu na potreby a želania miestnych obyvateľov.

Rozvoj kreativity a talentu

MSP môžu podporovať kreatívne projekty a inovatívne nápady, čo vedie k rozvoju talentu a kultúrneho bohatstva mesta.

Výhody mestských sociálnych podnikov sú zreteľné a môžu mať pozitívny vplyv na celkovú dynamiku a kvalitu života v mestských oblastiach. Ich model spojenia hospodárskych cieľov s riešením sociálnych problémov prináša užitočné výsledky pre moderné mestské prostredie.

PREČO PERIEME EKOLOGICKY? Inšpirujte sa týmito dôvodmi

Samotné pranie je činnosť, ktorá môže mať značný vplyv na životné prostredie. A my predsa chceme čo najmenšie negatívne vplyvy na prostredie v ktorom žijeme. A ako je to spraním? Ekologické pranie sa týka viacerých aspektov, ktoré sa snažia minimalizovať negatívne dopady na ekosystémy a zdroje. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je dobré prechádzať na ekologickejšie spôsoby prania:

Šetríte vodu

Tradičné práčky môžu spotrebovať veľké množstvo vody pri jednom cykle prania. Ekologické práčky využívajú pokročilejšiu technológiu, ktorá umožňuje pri menšej spotrebe vody zachovať rovnakú účinnosť prania.

Energeticky efektívne

Ekologické práčky často používajú menej energie na zahrievanie vody a pohon bubna. To znamená nižšie náklady na energiu a zároveň nižšiu emisiu skleníkových plynov. To znie dobre, nie?

Menej chemikálií

Tradičné čistiace prostriedky môžu obsahovať škodlivé chemikálie, ktoré sa dostávajú do odpadových vôd a pôdy. Ekologické čistiace prostriedky sú šetrnejšie k životnému prostrediu a k ľudskej pokožke.

Ochrana zdravia

Používanie ekologických čistiacich prostriedkov môže znižovať riziko alergických reakcií a podráždenia pokožky, pretože neobsahujú tvrdé chemikálie.

Dlhšia životnosť oblečenia

Príliš horúca voda a agresívne chemické prostriedky môžu spôsobiť opotrebovanie a skrátenie životnosti vášho oblečenia. Šetrnejšie prístupy k praniu pomáhajú zachovať oblečenie v lepšom stave.

Prispôsobenie sa udržateľnosti

Ekologické pranie je súčasťou zamerania sa na udržateľný spôsob života. Malé zmeny v našich každodenných činnostiach môžu mať pozitívny vplyv na planétu.

Vzdelávanie a osveta

Práca s ekologickými čistiacimi prostriedkami a technikami prania môže pomôcť vzdelávať sa v tom, ako naše rozhodnutia ovplyvňujú životné prostredie a inšpirovať ďalších ľudí k podobným zmenám. Celkovo povedané, ekologické pranie je spôsob, ako sa zapojiť do ochrany nášej planéty a prispieť k udržateľnejšiemu spôsobu života. Aj malé zmeny v našich návykoch môžu mať veľký vplyv na životné prostredie a našu budúcnosť.

ZAMESTNÁVANIE ĽUDÍ ZO ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN: Prečo je inkluzívne pracovné prostredie nevyhnutné

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, kde rôznorodosť je kľúčom k inovácii a úspechu, je dôležité klásť dôraz na zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín. Inkluzívne pracovné prostredie nie je len politicky korektným konceptom, ale nevyhnutným krokom smerom k sociálnej spravodlivosti a udržateľnému podnikaniu.

Prečo je zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín dôležité pre spoločnosť ako celok?

Rozšírenie talentovej základne: Zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín otvára dvere k širšiemu spektru talentov. Tým sa podnikom umožňuje získať jedinečné perspektívy a skúsenosti, ktoré môžu prispieť k lepším riešeniam a inováciám. V mnohých ľuďoch sa totiž ukrývajú jedinečné a prospešné talenty, predpoklady a zručnosti.

Rozmanitosť zlepšuje výkonnosť: Rozmanitosť ľudí s rôznymi pohľadmi, skúsenosťami a schopnosťami môže prispieť k lepšiemu rozhodovaniu a výkonnosti tímu. Rôznorodé skupiny majú schopnosť lepšie identifikovať problémy a nájsť riešenia, čo vedie k vyššej výkonnosti a konkurencieschopnosti firmy.

Posilnenie značky a spoločenská zodpovednosť: Spoločnosti, ktoré sa angažujú v inkluzívnom zamestnávaní, sú vnímané ako spoločensky zodpovedné a morálne správne. Takáto firma priláka viac zákazníkov, investorov a partnerov, čo môže pozitívne ovplyvniť obchodný rast a ziskovosť.

Boj proti predsudkom a diskriminácii: Zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín môže pomôcť odstrániť predsudky a diskrimináciu. Keď zamestnanci pracujú spolu s ľuďmi rôznych vrstiev, môžu sa vzájomne vzdelávať a získavať väčšiu empatiu voči problémom, s ktorými sa stretávajú. Preto, kým občania začnú hundrať a ukazovať prstom na našich zamestnancov, mali by si uvedomiť opodstatnenosť výberu týchto ľudí do zamestnania.

Lepšia reflexia zákazníckej základne: Zamestnanci zo znevýhodnených skupín môžu lepšie pochopiť potreby rôznorodých zákazníkov. Tým sa spoločnosti umožňuje prispôsobiť svoje produkty a služby tak, aby lepšie reflektovali skutočné očakávania zákazníkov.

Ekonomický prínos a sociálna inklúzia: Zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín môže pomôcť znížiť chudobu a nezamestnanosť v týchto skupinách. To má pozitívny vplyv na ekonomiku krajiny a prispieva k sociálnej inklúzii. Právo na prácu má každý, kto pracovať chce. A nemali by byť diskriminovaní, ak túto prácu dokážu zvládnuť a sú ochotní sa učiť.

Legislatívne a regulačné faktory:

V niektorých krajinách, tak ako aj u nás, existujú legislatívne opatrenia, ktoré vyžadujú od spoločností zamestnávať určitý podiel ľudí zo znevýhodnených skupín. Dodržiavanie týchto opatrení môže spoločnosti pomôcť vyhnúť sa právnym a finančným problémom.

Je dôležité si uvedomiť, že inkluzívne zamestnávanie nie je len dobročinný akt, ale aj strategická voľba pre dlhodobý úspech a udržateľnosť podnikania. Ak spoločnosti podporia rozmanitosť a zahrnú do svojho tímu ľudí zo znevýhodnených skupín, môžu dosiahnuť inovácie, konkurencieschopnosť a pozitívny vplyv na spoločnosť ako celok.

Na záver dodáme, že za našimi zamestnancami stojíme, vidíme ich pokroky, ochotu učiť sa a zapadnúť do kolektívu. Sme na nich hrdí a snáď sú aj oni hrdí na to, že môžu pracovať pre mestský sociálny podnik.