MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

O VÝHODÁCH MESTSKÝCH SOCIÁLNYCH PODNIKOV A ICH PRÍNOS

Mestské sociálne podniky sú inovatívnym riešením sociálnych a hospodárskych výziev v mestských oblastiach. Majú viaceré výhody, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života obyvateľov a celkovej dynamike miest.

Zamestnanie a inklúzia

MSP zvyšujú možnosti zamestnania pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú dlhodobo nezamestnaní, ľudia so zdravotným postihnutím a niekde aj bývalí väzni. Tieto podniky im ponúkajú príležitosť pre trvalú prácu a zlepšujú ich sociálnu inklúziu.

Podpora komunity

MSP často fungujú ako centrá pre rozvoj komunity. Organizujú rôzne aktivity a podujatia, ktoré zvyšujú sociálnu väzbu medzi obyvateľmi a prispievajú k vytváraniu susedského ducha.

Rozvoj lokálneho hospodárstva

MSP podporujú miestne ekonomiky tým, že vytvárajú pracovné miesta a stimulujú rast miestneho podnikania. Peniaze, ktoré obyvatelia a mesto zaplatí za služby mestských podnikov, zostávajú v meste a posilňujú jeho ekonomický potenciál.

Sociálna inovácia

Mestské podniky často testujú nové spôsoby riešenia spoločenských problémov, ktoré sa potom môžu šíriť do iných oblastí a mestských prostredí.

Diverzifikácia služieb

MSP často poskytujú širokú škálu služieb, od rôznych pomocných stavebných prác, stavebných prác, odpadového hospodárstva, údržby a starostlivosti o dopravné značenie, až po rôzne remeselné práce a údržbu verejných priestranstiev. Tým sa zvyšuje rozmanitosť ponuky v meste.

Podpora trvalej udržateľnosti

Niektoré MSP sa zameriavajú na ekologické a trvalo udržateľné praktiky, čo prispieva k environmentálnej zodpovednosti mesta.  

Zlepšená verejná infraštruktúra

MSP často investujú do obnovy a údržby verejných priestranstiev, čo vedie k celkovému zlepšeniu vzhľadu a imidžu mesta.

Finančná nezávislosť

MSP môžu generovať svoje vlastné príjmy a čiastočne sa samofinancovať. To znižuje závislosť od verejných financií a zvyšuje flexibilitu pri plánovaní a realizácii projektov.

Lepšia spätná väzba od obyvateľov

MSP sú často bližšie k obyvateľom a majú intenzívnejší kontakt s nimi. To umožňuje rýchlu spätnú väzbu a rýchlu reakciu na potreby a želania miestnych obyvateľov.

Rozvoj kreativity a talentu

MSP môžu podporovať kreatívne projekty a inovatívne nápady, čo vedie k rozvoju talentu a kultúrneho bohatstva mesta.

Výhody mestských sociálnych podnikov sú zreteľné a môžu mať pozitívny vplyv na celkovú dynamiku a kvalitu života v mestských oblastiach. Ich model spojenia hospodárskych cieľov s riešením sociálnych problémov prináša užitočné výsledky pre moderné mestské prostredie.

PREČO PERIEME EKOLOGICKY? Inšpirujte sa týmito dôvodmi

Samotné pranie je činnosť, ktorá môže mať značný vplyv na životné prostredie. A my predsa chceme čo najmenšie negatívne vplyvy na prostredie v ktorom žijeme. A ako je to spraním? Ekologické pranie sa týka viacerých aspektov, ktoré sa snažia minimalizovať negatívne dopady na ekosystémy a zdroje. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je dobré prechádzať na ekologickejšie spôsoby prania:

Šetríte vodu

Tradičné práčky môžu spotrebovať veľké množstvo vody pri jednom cykle prania. Ekologické práčky využívajú pokročilejšiu technológiu, ktorá umožňuje pri menšej spotrebe vody zachovať rovnakú účinnosť prania.

Energeticky efektívne

Ekologické práčky často používajú menej energie na zahrievanie vody a pohon bubna. To znamená nižšie náklady na energiu a zároveň nižšiu emisiu skleníkových plynov. To znie dobre, nie?

Menej chemikálií

Tradičné čistiace prostriedky môžu obsahovať škodlivé chemikálie, ktoré sa dostávajú do odpadových vôd a pôdy. Ekologické čistiace prostriedky sú šetrnejšie k životnému prostrediu a k ľudskej pokožke.

Ochrana zdravia

Používanie ekologických čistiacich prostriedkov môže znižovať riziko alergických reakcií a podráždenia pokožky, pretože neobsahujú tvrdé chemikálie.

Dlhšia životnosť oblečenia

Príliš horúca voda a agresívne chemické prostriedky môžu spôsobiť opotrebovanie a skrátenie životnosti vášho oblečenia. Šetrnejšie prístupy k praniu pomáhajú zachovať oblečenie v lepšom stave.

Prispôsobenie sa udržateľnosti

Ekologické pranie je súčasťou zamerania sa na udržateľný spôsob života. Malé zmeny v našich každodenných činnostiach môžu mať pozitívny vplyv na planétu.

Vzdelávanie a osveta

Práca s ekologickými čistiacimi prostriedkami a technikami prania môže pomôcť vzdelávať sa v tom, ako naše rozhodnutia ovplyvňujú životné prostredie a inšpirovať ďalších ľudí k podobným zmenám. Celkovo povedané, ekologické pranie je spôsob, ako sa zapojiť do ochrany nášej planéty a prispieť k udržateľnejšiemu spôsobu života. Aj malé zmeny v našich návykoch môžu mať veľký vplyv na životné prostredie a našu budúcnosť.

ZAMESTNÁVANIE ĽUDÍ ZO ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN: Prečo je inkluzívne pracovné prostredie nevyhnutné

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, kde rôznorodosť je kľúčom k inovácii a úspechu, je dôležité klásť dôraz na zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín. Inkluzívne pracovné prostredie nie je len politicky korektným konceptom, ale nevyhnutným krokom smerom k sociálnej spravodlivosti a udržateľnému podnikaniu.

Prečo je zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín dôležité pre spoločnosť ako celok?

Rozšírenie talentovej základne: Zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín otvára dvere k širšiemu spektru talentov. Tým sa podnikom umožňuje získať jedinečné perspektívy a skúsenosti, ktoré môžu prispieť k lepším riešeniam a inováciám. V mnohých ľuďoch sa totiž ukrývajú jedinečné a prospešné talenty, predpoklady a zručnosti.

Rozmanitosť zlepšuje výkonnosť: Rozmanitosť ľudí s rôznymi pohľadmi, skúsenosťami a schopnosťami môže prispieť k lepšiemu rozhodovaniu a výkonnosti tímu. Rôznorodé skupiny majú schopnosť lepšie identifikovať problémy a nájsť riešenia, čo vedie k vyššej výkonnosti a konkurencieschopnosti firmy.

Posilnenie značky a spoločenská zodpovednosť: Spoločnosti, ktoré sa angažujú v inkluzívnom zamestnávaní, sú vnímané ako spoločensky zodpovedné a morálne správne. Takáto firma priláka viac zákazníkov, investorov a partnerov, čo môže pozitívne ovplyvniť obchodný rast a ziskovosť.

Boj proti predsudkom a diskriminácii: Zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín môže pomôcť odstrániť predsudky a diskrimináciu. Keď zamestnanci pracujú spolu s ľuďmi rôznych vrstiev, môžu sa vzájomne vzdelávať a získavať väčšiu empatiu voči problémom, s ktorými sa stretávajú. Preto, kým občania začnú hundrať a ukazovať prstom na našich zamestnancov, mali by si uvedomiť opodstatnenosť výberu týchto ľudí do zamestnania.

Lepšia reflexia zákazníckej základne: Zamestnanci zo znevýhodnených skupín môžu lepšie pochopiť potreby rôznorodých zákazníkov. Tým sa spoločnosti umožňuje prispôsobiť svoje produkty a služby tak, aby lepšie reflektovali skutočné očakávania zákazníkov.

Ekonomický prínos a sociálna inklúzia: Zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín môže pomôcť znížiť chudobu a nezamestnanosť v týchto skupinách. To má pozitívny vplyv na ekonomiku krajiny a prispieva k sociálnej inklúzii. Právo na prácu má každý, kto pracovať chce. A nemali by byť diskriminovaní, ak túto prácu dokážu zvládnuť a sú ochotní sa učiť.

Legislatívne a regulačné faktory:

V niektorých krajinách, tak ako aj u nás, existujú legislatívne opatrenia, ktoré vyžadujú od spoločností zamestnávať určitý podiel ľudí zo znevýhodnených skupín. Dodržiavanie týchto opatrení môže spoločnosti pomôcť vyhnúť sa právnym a finančným problémom.

Je dôležité si uvedomiť, že inkluzívne zamestnávanie nie je len dobročinný akt, ale aj strategická voľba pre dlhodobý úspech a udržateľnosť podnikania. Ak spoločnosti podporia rozmanitosť a zahrnú do svojho tímu ľudí zo znevýhodnených skupín, môžu dosiahnuť inovácie, konkurencieschopnosť a pozitívny vplyv na spoločnosť ako celok.

Na záver dodáme, že za našimi zamestnancami stojíme, vidíme ich pokroky, ochotu učiť sa a zapadnúť do kolektívu. Sme na nich hrdí a snáď sú aj oni hrdí na to, že môžu pracovať pre mestský sociálny podnik.

K ZIMNEJ ÚDRŽBE CHODNÍKOV V MESTE

Radi by sme sa poďakovali našim zamestnancom aj za zimnú údržbu, pretože si nezaslúžia nadávky a zlostné prejavy na ich adresu od občanov. To oni makali vo dne aj v noci, či už šlo o strojové a ručné čistenie. Naši zamestnanci sa nevyhovárajú, napriek tomu, že mnohí z nich sú znevýhodnenými osobami. Sú pracovití, usilovní a hrdí na to, že majú prácu. Zaslúžia si rešpekt, uznanie a poďakovanie. Zároveň ďakujeme všetkým občanom za trpezlivosť, pochopenie, slušné prejavy a podnety bez jedu a zloby. Mnohé človek pochopí až vtedy, keď nazrie pod oponu, do zákulisia, keď sám začne vykonávať tieto činnosti alebo keď ich robí niekto z jeho blízkych. Že to nie je o filmových hrdinoch so superschopnosťami, ale práca obyčajných ľudí, ktorí však nesedia doma, neľutujú sa, ale pracujú a častokrát robia činnosti, ktoré by mnohí iní robiť nechceli.

MEPOS, ktorý je zároveň sociálnym podnikom, je o ľuďoch. O zamestnancoch. A to, že sa jedná o mestský podnik neznamená, že ľudia majú právo nás iba tak urážať, zhadzovať a nadávať nám. Nie je totiž v nikoho záujme robiť niečo zle a nekvalitne. Pracujeme najlepšie ako vieme a veríme, že to bude stále lepšie a lepšie.

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

ZHRNUTIE MINULÉHO ROKA V MEPOSE

Aj my sme sa obzreli za rokom 2022. Čomu všetkému sme sa venovali, čoho sa zúčastnili a koľko práce po nás ostalo. A za to patrí veľká vďaka všetkým našim zamestnancom. A samozrejme vďačíme aj za príležitosti realizovať sa. Či už pre mesto alebo pre občanov. Zároveň si uvedomujeme, že nie sme dokonalí a máme neustále čo zlepšovať. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a slušné jednanie.

V sezóne sme sa venovali koseniu nám zverených úsekov, hrabaniu lístia, osadzovaniu a oprave lavičiek, revitalizácii športovísk, osádzaniu basketbalových košov a futbalových brán na sídliskách, údržbe verejnej zelene, živých plotov, mestských objektov, čisteniu verejných priestranstiev. Na námestí ste nás mohli vidieť aj pri regenerácii námestia a chodníkov.

V zime sme sa podieľali na zimnej údržbe, ručnom aj strojovom čistení chodníkov, montovali aj demontovali sme vianočný stromček, výzdobu, aj drevený Betlehém pri Levočskej bráne. Taktiež sme rozvážali posypovú soľ, pomáhali pri organizácii Vianočného trhu a po Vianociach sme zbierali vianočné stromčeky.

V rámci našich možností sme pomáhali pri rôznych podujatiach – Dni mesta, Okolo Slovenska, Trh remesiel, Živé sochy, Hutňanska šelma, Mesto plné detí, Spiš rock fest, Vianočný trh, Spišský trh, či už to boli prípravné a pomocné práce, čistenie, zabezpečenie dočasného dopravného značenia alebo uzávery komunikácií.

Po celom meste sme v prípade potreby opravovali dopravné značenia alebo osádzali nové zvislé dopravné značenie. Samozrejme, k našej činnosti patrí aj zber a zhodnotenie BIO odpadu, odvoz odpadu či vyprázdňovanie kontajnerov. A umiestňovali sme tabule na volebné plagáty. Voľby totiž neodmysliteľne patria k životu v každom meste.

V minulom roku postihol náš Domov dôchodcov požiar a bolo treba čo najskôr tieto priestory zrekonštruovať. Pomohli sme s výspravkou stien, maľovaním, nátermi vnútorných priestorov; taktiež aj s inými opravami.

K našej práci patrí aj starostlivosť o cintoríny. Či už ide o čistenie cintorínov alebo o iné práce. Na novom cintoríne sme realizovali chodník a venovali sa opravám vnútorného oplotenia cintorína.

Aj v roku 2022 sme sa vykonávali drobné stavebné činnosti. Opravu schodov v záhradkárskej osade pod letiskom, stavebné úpravy v areáli ZOO, rekonštrukcu rozvodov, opravu a bezbariérovu úpravu chodníkov na Duklianskej a Zámočníckej ulici, opravu stropu v priemyselnom parku, priestorov Mestského úradu či havarijného stavu kanalizácie v Novoveskej Hute.

Súčasťou prác v minulom roku boli aj detské ihriská. Práce na príprave ihriska Hájik, výstavba detského ihriska Rodinka na sídlisku Mier a prípravné práce pre osadenie kamier pri ihrisku.

Možno ste taktiež postrehli, že sme získali práčovňu a čistiareň. A tak sa venujeme aj tejto činnosti. Samozrejme sme priložili ruky aj k mnohým ďalším drobným prácam a aktivitám, napríklad pri pomoci s realizáciou projektov Dobrá vec, praniu a žehleniu pre Dom humanity, demontáži nelegálnej rampy na Vyšnom Hámri, prevozu nábytku do Klubu dôchodcov, Covid testovaniu zamestnancov, prácam pri humanitárnej pomoci a činnostiam spojeným s podnetmi obyvateľov.

Aj v tomto roku pokračujeme ďalej a budeme sa snažiť byť stále lepší, odstraňovať chyby a nedostatky, aby sme boli všetci na mestský a zároveň sociálny podnik hrdí.

ZO ZHROMAŽDENIA ČLENOV ASES V BANSKEJ BYSTRICI

Nedávno sme sa zúčastnili celoslovenského zhromaždenia ASES v Banskej Bystrici, kde boli aj ďalší zástupcovia z viac než 120 sociálnych podnikov z celého Slovenska. Je totiž dôležité stretávať sa, získavať aktuálne informácie, zapájať sa do aktivít a diskusie. Je to dôkazom silnej organizácie, zastupujúcej sociálne podniky na Slovensku.

Na základe zhromaždenia sa ASES venuje dvom témam:

 • Novela zákona o sociálnej ekonomike a ustúpenie MPSVR SR od pôvodného návrhu na zníženie vyrovnávacieho príspevku pre zdravotne postihnutých, ktorí nie sú invalidmi a to na 35%. Teraz navrhuje 55% zo mzdy. Ministerstvo však nemá žiadnu analýzu reálnych nákladov na zamestnávanie týchto ľudí a usiluje sa dostať do nášho zákona aj rodinné podniky. Tie budú mať nárok na rovnakú podporu ako tie sociálne, aj keď nemajú žiadne obmedzenia a povinnosti. Tento návrh  zatiaľ v prvom čítaní podporila vládna väčšina a tak zákon zatiaľ prešiel. Definitívne rozhodnutie padne koncom novembra.
 • Ceny energií. MPSVR SR predčasným zastavením investičnej pomoci ušetrilo na sociálnych podnikoch vyše 38 milióna eur. Obraciame sa tak na ministra aby nečakal do začiatku nového roka a ihneď spustil pomoc sociálnych podnikom s dotáciami na energie spätne už od leta. Peniaze totiž na to má a podniky musia platiť podstatne vyššie sumy.

Sociálne podniky zamestnávajú cez 6000 ľudí, z toho až 4000 znevýhodnených, medzi ktorými je 2500 invalidov, ďalšia tisícka má iné zdravotné znevýhodnenia. Mnohé podniky pôsobia priamo v marginalizovaných rómskych komunitách alebo v obciach s rómskymi osadami.

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB AKO VÝZNAMNÝ PRÍNOS PRE MESTO A OBČANOV

Mestský podnik služieb dnes zamestnáva viac než 70 ľudí. Je preto významným prínosom pre mesto a jeho občanov, nakoľko ako sociálny podnik zamestnáva aj dlhodobo nezamestnaných a ľudí so zdravotným obmedzením.

Mepos má aktuálne štyri prevádzky

 • Prvá zabezpečuje verejno-prospešné služby, ako je čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, kosenie trávnatých plôch, orezy a výruby stromov, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia, technické zabezpečenie kultúrnych podujatí, rozvoz obedov pre dôchodcov a odvoz odpadu pre fyzické osoby.
 • Druhá prevádzka je zameraná na stavebnú činnosť. Rekonštrukcie chodníkov, rekonštrukcie interiérov a exteriérov mestských ale aj súkromných budov, oprava a údržba detských ihrísk, športovísk, lavičiek, smetných košov, zábradlí, autobusových zastávok a taktiež zabezpečenie zimnej údržby chodníkov.
 • Tretia prevádzka zabezpečuje chod kompostárne, zber a zhodnotenie zeleného aj kuchynského a reštauračného odpadu v rámci regiónu.
 • Štvrtou, najnovšou časťou Meposu, je práčovňa a čistiareň, ktorá prechádza modernizáciou a denne v nej vyperieme cez 1,2 tony bielizne.

 

Výhodou mestského podniku je znížená sadzba DPH 10% pre subjekty verejnej správy. Tak môžeme poskytnúť pre obce, mestá, rôzne úrady a aj pre fyzické osoby nižšie ceny. V minulom roku presiahli výnosy spoločnosti hranicu 2 milióny eur. Naše služby sa budú aj naďalej rozširovať a mesto si tak môže zabezpečiť externé služby vlastnými kapacitami, čím ušetrí nemalé prostriedky.

ROZŠIRUJEME NAŠE SLUŽBY: Získali sme práčovňu a čistiareň

Využili sme skvelú príležitosť expandovať do ďalšieho odvetvia. Keď sa už staráme o čistenie mesta, prečo sa nepostarať aj o čistotu textílií? Navyše, MEPOS neustále zveľaďujeme a rozširujeme, aby sme občanom mohli poskytovať viac služieb. S tým je spojené aj vytváranie a udržiavanie pracovných miest. Sme radi, že vám môžeme odprezentovať  PRÁČOVŇU A ČISTIAREŇ MEPOS SNV, v ktorej ponúkame firmám a širokej verejnosti pranie a čistenie odevov, bielizne, bytového textilu a taktiež profesionálne žehlenie.

V čase od 6:00 do 16:30 sme pre vás k dispozícii na adrese Jánskeho 1 /za tenisovým areálom, vedľa Nemocnice s poliklinikou/. Profesionálne vyčistíme váš oblek, kabát, šaty, košeľu, nohavice… . Vyžehlíme posteľnú bielizeň. Kvalitu zaručujeme profesionálnymi postupmi a vybavením, pretože spolu s časovou flexibilitou je to to najdôležitejšie pre spokojnosť zákazníka.

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

0905 277 382, 0940 603 766

alebo e-mailom: pracovna@mepos.sk

Zabezpečíme ekologické čistenie a pranie, čím zároveň predĺžime životnosť vašich textílii.

Takže ak vlastníte chatu, penzión alebo hotel, prevádzkujete wellness alebo fitness centrum, zabezpečujete cateringové služby alebo vlastníte reštauráciu, radi sa staneme vašim spoľahlivým partnerom pre starostlivosť o vašu bielizeň.

 • Pranie nemocničnej bielizne
 • Pranie a žehlenie hotelovej a gastro bielizne
 • Pranie a žehlenie pre wellness a spa
 • Pranie a žehlenie reštauračného textilu
 • Pranie a žehlenie tvarovanej bielizne
 • Pranie a čistenie pracovných odevov

 

A aby sme nezabudli, našou prednosťou je individuálny prístup k zákazníkovi. Vaša bielizeň je praná samostatne a pred samotným praním, počas žehlenia a taktiež pri balení prechádza kontrolami kvality. Našim klientom ponúkame taktiež službu odvozu a dovozu čistej bielizne.

 

PRÁČOVŇA A ČISTIAREŇ

MEPOS SNV: Výsledky hospodárenia v roku 2021

Rok 2021 bol pre spoločnosť MEPOS SNV druhým celým ukončeným rokom. Aj v tomto roku sme vykonávali verejno-prospešné služby, ako čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, opravy mestského mobiliáru, opravy detských ihrísk a dopravných značení, rozvoz obedov pre dôchodcov, zimnú údržbu chodníkov.

Vykonávali sme však aj stavebnú činnosť, súčasťou ktorej boli opravy chodníkov, schodov, parkovísk, výroba zastávok, výkopové práce, maliarske práce, opravy sociálnych zariadení v školách a škôlkach.

Aj v roku 2021 bolo súčasťou našich služieb testovanie v mobilnom odbernom mieste na ochorenie COVID_19. Počas celoplošných testovaní sme zabezpečovali testovanie obyvateľov pre 26 okolitých obcí.

Od 1. mája 2021 sme vzali do prenájmu kompostáreň a vykonávame zber zeleného BIO odpadu pre mestá Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Dobšiná a ďalšie obce združenia SEZO-SPIŠ. Po zakúpení potrebnej technológie a zabezpečení potrebných povolení sme v júli spustili zber a zhodnotenie kuchynského BIO odpadu pre mesto Spišská Nová Ves a ďalšie právnické subjekty.

Celkové výnosy spoločnosti za rok 2021 boli 2 066 288,88 €

(1 445 819,17 € za služby, 454 802,64 € za testovanie, 164 393,88 € boli príspevky z úradu práce) Z toho tvorili výnosy z mesta Spišská Nová Ves 65% podiel.

Celkové náklady spoločnosti boli 1 973 073,07 €. Z toho najväčšia časť 954 613,80 € boli osobné náklady zamestnancov.

V roku 2021 bol obstaraný investičný majetok v hodnote 299 233,85 €. Spôsob financovania bol úver, vlastné zdroje, ako aj peňažné prostriedky z uplatnenej daňovej úľavy. Spoločnosť má aktuálne vo vlastníctve 10 vozidiel a jedno pásové rýpadlo a ďalších 11 vozidiel v nájme.

V roku 2021 sme zakúpili pre mesto nové 3D prvky vianočnej výzdoby a podporili sme aj šport. Mestu SNV sme v roku 2021 vyplatili na základe nájomných a kúpnych zmlúv sumu 84 446 €.

Spoločnosť MEPOS SNV ukončila rok 2021 so ziskom v hodnote 93 215,81 €.

Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 57 osôb.

AJ TAKÝTO BOL POSLEDNÝ ŠTVRŤROK S MEPOSOM

Rok 2021 s MEPOSom sa končí a s novým rokom začína ďalšia etapa. Práca pre mesto a pre občanov, k tomu cenové a daňové výhody, zveľaďovanie majetku a nákupy ďalšej techniky.  Činností nám stále pribúda, čím môžeme mestský podnik ďalej rozvíjať a dávať ľuďom prácu. Aj počas tohto roka sme sa snažili zlepšovať a zdokonaľovať, čo mnoho ľudí ocenilo. Naopak nás mrzí, ak niekto spokojný nebol. Priznávame si aj chyby či nedostatky, no sme tiež iba ľudia a nie všetko je v našom pláne či kompetencií. A často si to odnesieme aj za niekoho iného. No za každú konkrétnu oblasť, za každú konkrétnu prácu, úkon či rozpis niekto zodpovedá. Každý má nastavené rozmedzie pôsobnosti a zodpovedá iba za to, čo mu je zverené. Ako napríklad – keď kosíme, tak nie sme jediní, kto má na starosti kosenie v meste. Máme svoje konkrétne stanovené územia. To platí aj o zimnej údržbe či o opravách chodníkov.

Sme však radi, že keď sa pozrieme späť za svojimi činnosťami, tak je vidieť mnoho výsledkov, či už pri rôznych opravách, údržbách, rekonštrukciách, alebo v súvislosti s pomocou občanom, inštitúciám či pri sponzorovaní myšlienok, ktoré stoja za to.

Posnažíme sa, aby sme v tom ďalšom roku boli lepší, než v tom uplynulom a občanom ďakujeme za každú slušnú spätnú väzbu, upozornenie, dotaz či diskusiu.

 

 

 • kosenie trávnatých porastov
 • oprava a údržba lavičiek
 • ručné čistenie verejných priestranstiev
 • vyprázdňovanie smetných nádob
 • čistenie v mestskom útulku
 • služby spojené s projektom Dobrá vec
 • dodávka a montáž mantinelov s príslušenstvom na tréningovú ľadovú plochu
 • vyprázdňovanie nádob BRKO, zhodnotenie BIO odpadu
 • rekonštrukcie rozvodov, stavebné úpravy
 • opravy chodníkov
 • rekonštrukcia schodov k 700ročnici
 • bezbariérové úpravy chodníkov
 • čistenie detských ihrísk a údržba mestských objektov
 • demontáž a oprava autobusovej zastávky
 • zimná údržba a čistenie
 • hrabanie lístia
 • zváračské práce
 • testovanie na Covid 19
 • inštalácia dreveného Betlehemu a vianočnej výzdoby
 • čistenie a údržba hrobov
 • maliarske práce a opravy v Klube dôchodcov
 • maliarske práce v budove Reduty
 • vypratávanie holubieho trusu v Redute