MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

MEPOS SNV: Výsledky hospodárenia v roku 2021

Rok 2021 bol pre spoločnosť MEPOS SNV druhým celým ukončeným rokom. Aj v tomto roku sme vykonávali verejno-prospešné služby, ako čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, opravy mestského mobiliáru, opravy detských ihrísk a dopravných značení, rozvoz obedov pre dôchodcov, zimnú údržbu chodníkov.

Vykonávali sme však aj stavebnú činnosť, súčasťou ktorej boli opravy chodníkov, schodov, parkovísk, výroba zastávok, výkopové práce, maliarske práce, opravy sociálnych zariadení v školách a škôlkach.

Aj v roku 2021 bolo súčasťou našich služieb testovanie v mobilnom odbernom mieste na ochorenie COVID_19. Počas celoplošných testovaní sme zabezpečovali testovanie obyvateľov pre 26 okolitých obcí.

Od 1. mája 2021 sme vzali do prenájmu kompostáreň a vykonávame zber zeleného BIO odpadu pre mestá Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Dobšiná a ďalšie obce združenia SEZO-SPIŠ. Po zakúpení potrebnej technológie a zabezpečení potrebných povolení sme v júli spustili zber a zhodnotenie kuchynského BIO odpadu pre mesto Spišská Nová Ves a ďalšie právnické subjekty.

Celkové výnosy spoločnosti za rok 2021 boli 2 066 288,88 €

(1 445 819,17 € za služby, 454 802,64 € za testovanie, 164 393,88 € boli príspevky z úradu práce) Z toho tvorili výnosy z mesta Spišská Nová Ves 65% podiel.

Celkové náklady spoločnosti boli 1 973 073,07 €. Z toho najväčšia časť 954 613,80 € boli osobné náklady zamestnancov.

V roku 2021 bol obstaraný investičný majetok v hodnote 299 233,85 €. Spôsob financovania bol úver, vlastné zdroje, ako aj peňažné prostriedky z uplatnenej daňovej úľavy. Spoločnosť má aktuálne vo vlastníctve 10 vozidiel a jedno pásové rýpadlo a ďalších 11 vozidiel v nájme.

V roku 2021 sme zakúpili pre mesto nové 3D prvky vianočnej výzdoby a podporili sme aj šport. Mestu SNV sme v roku 2021 vyplatili na základe nájomných a kúpnych zmlúv sumu 84 446 €.

Spoločnosť MEPOS SNV ukončila rok 2021 so ziskom v hodnote 93 215,81 €.

Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 57 osôb.

AJ TAKÝTO BOL POSLEDNÝ ŠTVRŤROK S MEPOSOM

Rok 2021 s MEPOSom sa končí a s novým rokom začína ďalšia etapa. Práca pre mesto a pre občanov, k tomu cenové a daňové výhody, zveľaďovanie majetku a nákupy ďalšej techniky.  Činností nám stále pribúda, čím môžeme mestský podnik ďalej rozvíjať a dávať ľuďom prácu. Aj počas tohto roka sme sa snažili zlepšovať a zdokonaľovať, čo mnoho ľudí ocenilo. Naopak nás mrzí, ak niekto spokojný nebol. Priznávame si aj chyby či nedostatky, no sme tiež iba ľudia a nie všetko je v našom pláne či kompetencií. A často si to odnesieme aj za niekoho iného. No za každú konkrétnu oblasť, za každú konkrétnu prácu, úkon či rozpis niekto zodpovedá. Každý má nastavené rozmedzie pôsobnosti a zodpovedá iba za to, čo mu je zverené. Ako napríklad – keď kosíme, tak nie sme jediní, kto má na starosti kosenie v meste. Máme svoje konkrétne stanovené územia. To platí aj o zimnej údržbe či o opravách chodníkov.

Sme však radi, že keď sa pozrieme späť za svojimi činnosťami, tak je vidieť mnoho výsledkov, či už pri rôznych opravách, údržbách, rekonštrukciách, alebo v súvislosti s pomocou občanom, inštitúciám či pri sponzorovaní myšlienok, ktoré stoja za to.

Posnažíme sa, aby sme v tom ďalšom roku boli lepší, než v tom uplynulom a občanom ďakujeme za každú slušnú spätnú väzbu, upozornenie, dotaz či diskusiu.

 

 

 • kosenie trávnatých porastov
 • oprava a údržba lavičiek
 • ručné čistenie verejných priestranstiev
 • vyprázdňovanie smetných nádob
 • čistenie v mestskom útulku
 • služby spojené s projektom Dobrá vec
 • dodávka a montáž mantinelov s príslušenstvom na tréningovú ľadovú plochu
 • vyprázdňovanie nádob BRKO, zhodnotenie BIO odpadu
 • rekonštrukcie rozvodov, stavebné úpravy
 • opravy chodníkov
 • rekonštrukcia schodov k 700ročnici
 • bezbariérové úpravy chodníkov
 • čistenie detských ihrísk a údržba mestských objektov
 • demontáž a oprava autobusovej zastávky
 • zimná údržba a čistenie
 • hrabanie lístia
 • zváračské práce
 • testovanie na Covid 19
 • inštalácia dreveného Betlehemu a vianočnej výzdoby
 • čistenie a údržba hrobov
 • maliarske práce a opravy v Klube dôchodcov
 • maliarske práce v budove Reduty
 • vypratávanie holubieho trusu v Redute

 

 

LETO 2021 S MEPOSOM: PRACOVNE AJ V ČASE PRÁZDNIN A DOVOLENIEK

Letné prázdniny skončili a pre mnohých aj dovolenkové obdobie. No asi väčšina ľudí pracuje aj počas letných mesiacov, pretože život sa nesmie zastaviť. A tak aj naši zamestnanci makali na plánovaných projektoch, údržbách, čistení mesta, či pri organizovaní kultúrnych podujatí.

Aj v júli aj v auguste mali obyvatelia mesta možnosť vidieť logo Meposu na pracovnom oblečení našich zamestnancov či na technike, pretože aj to je súčasťou identity mestského podniku služieb. A sme radi, že máme možnosť podieľať sa na všetkých týchto zverených prácach.

A ako by sme zrekapitulovali letný júlový aj augustový mesiac? Plodne. Oba mesiace nám poskytovali mnoho pracovných príležitostí, ktorých sme sa chopili najlepšie, ako sme vedeli. A pre nás všetkých je každá jedna aktivita obrovskou skúsenosťou a možnosťou zdokonaľovať sa, či už to boli stavebné a rekonštrukčné práce, alebo rôzne údržby, čistenie mesta, kosenie, služby občanom, pomoc pri organizácii podujatí atď. Šesťkrát týždenne sme vyprázdňovali 543 malých smetných nádob a košov pre psy a to až po Novoveskú Hutu. Na podnety obyvateľov sme opravovali, natierali a umiestňovali nové lavičky a v týchto aktivitách budeme samozrejme aj pokračovať.

Na Drevárskej ulici, medzi priemyselným parkom a Madarasom, sme osadili náš billboard. Boli sme aj pri rekonštrukčných prácach schodov pod Družbou na Tarči. Taktiež pri vodorovnom dopravnom značení či umiestňovaní dočasných dopravných značiek. Zúčastnili sme sa prác pri organizovaní Živých sôch, Spišfestu, Dňov mesta, Trhu ľudových remesiel. Vyprázdňovali sme smetné nádoby a zberné nádoby s bioodpadom. Zvládli sme údržbu a opravy lavičiek a hojdačiek; tiež mestských objektov. Starali sme sa o živé ploty, kríky a kosenie trávnatých porastov, na nám zverených miestach. Naši zamestnanci ručne čistili verejné priestranstvá a venovali sa zemným prácam, staveným úpravám či rekonštrukcii chodníkov.

Čaká nás ešte veľa práce, no sme pripravení zvládať všetky zverené činnosti svedomito a čo najlepšie. Pretože to všetko nie je iba o minulom čase, ale aj o prítomnosti a cieľoch do budúcna.

 

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA ŠKOLSKEJ ULICI

Snažíme sa naše mesto postupne skrášľovať, čo sa týka aj opráv chodníkov. Dnes sme začali s rekonštrukciou chodníka na Školskej ulici, popri gymnáziu až po podjazd. S tým súvisia aj obmedzenia pre chodcov. Oprava bude prebiehať do 31. augusta 2021.

Žiadame občanov o trpezlivosť a aby v tomto období rekonštrukcie využívali chodník na druhej strane cesty. Za pochopenie vopred ďakujeme.

TAKÝ BOL PRVÝ POLROK 2021 S MEPOSOM

Máme za sebou prvý polrok 2021 s mestským podnikom služieb Mepos. Pomáhame mesto skrášľovať, opravovať, budovať a dávame prácu aj znevýhodneným skupinám ľudí. Stále sa učíme a zisťujeme, čo by sa dalo urobiť lepšie, pretože ani my sme učení z neba nespadli.  Trpezlivo sa snažíme plniť svoje ciele a máme jasnú víziu do budúcnosti. Mnohokrát nám je zo strany obyvateľov krivdené, často dosť hrubým spôsobom, no sme tiež iba ľudia a naši pracovníci nie sú stroje. Na druhej strane nás veľmi teší spokojnosť všetkých tých, ktorým sme pomohli aj v rámci služieb občanom. Pretože sme tu aj pre vás a vážime si každé poďakovanie, každú pochvalu, každé povzbudenie. Dodáva nám to odhodlanie firmu budovať, rozširovať, zdokonaľovať a postupne sa rozrastá aj naše technické vybavenie, aby boli naše služby efektívnejšie. Zamestnancov Meposu máte možnosť vidieť každý deň pri nejakej práci a naše logo je dôležitou súčasťou mesta, na očiach obyvateľom aj návštevníkom. A aj keď nie sme dokonalí, tak sa pozeráme hlavne na to, koľko sme toho už urobili, koľko práce po nás vidieť a aké ciele dokážeme splniť. Taktiež, nie všetko je v našich kompetenciách a v našej náplni práce. Nie všetky údržby, opravy, rekonštrukcie, kosenia atď. robíme my.

Z činností v prvom polroku:

 • rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Hutníckej a Slovenskej ulici
 • úpravy a údržba zábradlí a mreží v Novoveskej Hute, úpravy MK štrkodrvou
 • kosenie trávnatých porastov a odvoz pokosenej trávy
 • zber a odvoz odpadu a bioodpadu
 • osádzanie lavičiek
 • opravy chodníkov
 • správa a údržba mestských objektov a rôzne opravy
 • opravy zvislého dopravného značenia
 • ručné čistenie verejných priestranstiev
 • čistenie kanalizačných vpustí
 • štrková oprava ciest v Prednej Hute
 • maľovanie a oprava podlahy na Štefánikovom námestí
 • služby počas celoplošného testovania
 • údržba šachový figúrok
 • oplotenie trhoviska
 • vývoz odpadu a opravy v mestskom útulku
 • odstránenie detského ihriska
 • oprava a montáž autobusovej zastávky
 • zimná a jarná údržba ciest
 • demontáž vianočnej výzdoby

Toto je ukážka našich činností, ktorých bolo samozrejme viac, podľa potrieb mesta a obyvateľov. Vykonávaním týchto prác ako mestský podnik, máme možnosť firmu zveľaďovať, nakupovať novú techniku a vozidlá, aby tých služieb mohlo byť viac. A samozrejme v prípade potreby aj pre občanov mesta.

Sledujte náš facebookový profil a budete mať prehľad o aktuálnych činnostiach Meposu.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MEPOS SNV

Spoločnosť Mepos vykonáva predovšetkým zverené činnosti, ktoré sú presunuté z pôsobnosti externých poskytovateľov a strediska údržby. Spustenie niektorých činností bolo možné urýchliť vďaka spolupráci v rámci iných súčastí samosprávy mesta a to získaním odborného zastrešenia, materiálovej pomoci, prípravou administratívnych záležitostí spojených so spustením činnosti. Prvé činnosti vychádzajú z prenosu kompetencií starostlivosti o mestské verejné priestranstvo:

 • Čistenie verejných priestranstiev, upratovanie
 • Vysypávanie smetných nádob
 • Zber veľkoobjemového odpadu, likvidácia nelegálnych skládok
 • Starostlivosť o verejnú zeleň, kosenie trávnatých plôch, výsadba stromov, orezy a výruby stromov, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia
 • Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk, lavičiek, smetných košov, stojanov, zábradlí, autobusových zastávok
 • Organizačná spolupráca pri verejných a športových podujatiach
 • Čiastočná zimná údržba chodníkov
 • Maliarske práce
 • Výkopové práce
 • Správa a údržba zvislého dopravného značenia

Činnosti vyžadujúce krátku obchodnú a organizačnú prípravu

Pri týchto činnostiach nie je možné predpokladať, že môžu byť súčasťou obchodného plánu hneď od momentu spustenia spoločnosti. Ich spustenie vyžaduje buď podrobnejšiu obchodnú prípravu, kde je nutné zabezpečiť presnejšie naplánovanie, vykázať vstupný kapitál potrebný na nákup strojového vybavenia, certifikovaných podkladov a licencií, alebo vyžaduje organizačné zmeny a doplnenie odborných zamestnancov; tiež zaškolenie osôb pre ich realizáciu.

 • Údržba cestných a peších komunikácií, a stavieb
 • Správa mestských cintorínov
 • Tréningové a školiace centrum znevýhodnených osôb
 • Výroba a stavba prvkov drobnej architektúry
 • Drobné stavebné, búracie práce
 • Inštalatérske, elektromontážne a murárske práce
 • Zimná údržba cestných komunikácií
 • Údržba verejného osvetlenia,
 • Správa a údržba svetelnej signalizácie
 • Realizácia a údržba vodorovného dopravného značenia
 • Prevádzkovanie regionálneho centra zhodnocovania BRO
 • Rozvoz obedov sociálne znevýhodneným a dôchodcom

ZO SLUŽIEB OBČANOM: POMOC S ODVOZOM VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Umiestňovanie odpadu, ktorý nepatrí ku kontajnerovým stojiskám, je veľkým problémom. Mnohí totiž počítajú s tým, že to niekto odnesie a využije. No stáva sa, že sa potom rozobraté časti tohto odpadu povaľujú po sídliskách. Či už ide o stavebný odpad po prerábke bytového jadra, nábytok, stará podlaha, dvere, zárubne, elektronika, plechovky s farbami, umývadlá, záchodové misy, sklo, rúry či iný nadrozmerný odpad. Mnohí obyvatelia si myslia, že tento odpad môže ísť do zberného vozidla spolu s komunálnym odpadom z kontajnerov. Lenže tieto autá sa takýmto odpadom ničia. Nepatrí preto do „smetiarskeho“ auta, ani do kontajnerov, ani na kontajnerové stojisko, ale na zberný dvor.

Je zároveň nebezpečné len tak oprieť dosky, zárubne, plechy, rúry, sklá a podobne o zberný kontajner alebo o stojisko. Môžu totiž spadnúť buď na človeka alebo na auto. A takýchto prípadov už bolo viac.

Aj preto spoločnosť MEPOS ponúka ako službu občanom odvoz nadrozmerného odpadu na zberný dvor, dodávkou paušálne za 10 eur. V prípade väčšieho množstva veľkoobjemového odpadu zabezpečíme nákladné vozidlo. V tomto prípade bude cena služby závisieť od objemu odpadu.

 

Občania si túto službu môžu objednať na telefónnom čísle 0948 240 605.

NOVÝ PRÍRASTOK DO VOZOVÉHO PARKU MEPOS: Citroën Jumper valník

Náš vozový park sme rozšírili o takýto Citroën Jumper valník, trojstranný vyklápač.

Parametre:

2179 cm3

121 kw

7 miestný

Auto nám pomôže napríklad pri odvoze pokosenej trávy a lístia, ale aj na prepravu nadrozmerného odpadu v rámci služieb občanom.

Áno, aj o tom je Mepos. Časť zarobených peňazí investujeme späť do firmy a zveľaďujeme ju tak. Pre lepšie, krajšie a vybavenejšie mesto. Nakupovaním ďalšej techniky a vozidiel chceme byť pripravenejší, aby sme mohli poskytovať viac služieb. A to aj občanom mesta.

ÚLOHY A CIELE MESTSKÉHO PODNIKU SLUŽIEB

Obchodná spoločnosť MEPOS SNV, s.r.o. má od začiatku stanovené základné ciele a úlohy. Tie korešpondujú s hierarchiou spoločnosti v systéme riadenia samosprávy mesta Spišská Nová Ves.

Politické, morálne a sociálne ciele

 • rozvoj podnikateľského prostredia
 • obnova mestských budov
 • vytvorenie nových pracovných miest znevýhodnených skupín obyvateľov, ktorí majú ťažšiu možnosť uplatnenia sa na trhu práce, čím sa rešpektujú aj sociálne ciele Programu rozvoja mesta
 • podpora komunitných projektov, bytov pre mladých a podpora služieb pre seniorov
 • zvýšenie čistoty verejného priestranstva a starostlivosti o neho
 • zlepšenie a zvýšenie počtu detských ihrísk a iných prvkov verejných zariadení v meste / mestský mobiliár
 • obmedzenie nehospodárneho nakladania s verejnými financiami a zvýšenie miery angažovania mesta v činnostiach, ktoré spadajú do priamej zákonnej kompetencie mesta, s možnosťou efektívnejšieho riadenia, vyššou flexibilitou správy a vyvodzovania zodpovednosti
 • posilnenie dôvery obyvateľov mesta pri správe vecí verejných mestom
 • pomoc obyvateľom mesta zabezpečiť služby, ktoré by inak boli ekonomicky náročné
 • efektívnejšia príprava a realizácia menších projektov v rámci angažovania obyvateľov mesta v miestnych komunitách (mestských častí/výborov, aj marginalizovaných skupín)
 • pomoc mestu zvýšiť starostlivosť o verejné priestranstvo a životné prostredie
 • výchovne pôsobenie na integrovaných zamestnancov za účelom ich ďalšieho pracovného zaradenia
 • pomoc samospráve plniť ciele sociálnej politiky
 • zlepšenie pohľadu verejnosti na fungovanie mesta
 • zvyšovanie kreditu mesta v celoslovenskom meradle

Obchodné ciele

 • Plniť úlohy verejno-prospešného podnikateľského subjektu
 • Vytvárať stabilne narastajúci zisk vracajúci sa do rozpočtu spoločnosti
 • Podporiť zamestnanosť v meste a regióne
 • Obmedziť dosah iných spoločností ku cieľovým činnostiam projektu vo vzťahu ku samospráve a zvýšiť hospodárnosť nakladania s verejnými financiami
 • Synergiou činností s ostatnými mestskými podnikmi podporiť rast hospodárskej úrovne všetkých zúčastnených subjektov a vytvárať produkt všeobecne osožný pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves

Hlavné úlohy

V rámci stanovených cieľov je spoločnosť MEPOS povinná pri svojich činnostiach napĺňať nasledovné úlohy:

Plnenie verejno-prospešného účelu

Presun úloh samosprávy, týkajúcich sa verejno-prospešných činností:

 • starostlivosť o čistotu verejných priestranstiev
 • starostlivosť o verejnú zeleň
 • zimná údržba komunikácií
 • údržba ciest a chodníkov
 • obnova dopravných značení
 • odstraňovanie jednoduchých poškodení verejných stavieb a prvkov verejného priestranstva
 • výstavba a údržba verejných zariadení, ako napr. detské ihriská, verejné oddychové miesta, fontány, parkové prvky, lavičky, pamätníky, autobusové zastávky a pod.

Plnenie sociálnych cieľov

 • zamestnávanie aj znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • vytvorenie prostredia pre získavanie pracovných zručností za účelom ďalšieho pracovného zaradenia sociálne znevýhodnených občanov
 • tvorba produktov a zabezpečenie služieb určených pre sociálne odkázané skupiny za výhodnejších ekonomických podmienok
 • podpora iných sociálnych úloh samosprávy v rámci zverených kompetencií
 • tvorba produktov podporujúcich rozvoj sociálneho prostredia v meste

Plnenie ekonomických cieľov

Ako obchodná spoločnosť založená za účelom dosiahnutia zisku plní spoločnosť nasledovné úlohy:

 • zúčastňovanie sa obchodných súťaží a verejných obstarávaní v rámci činností s efektívne nastavenými cenovými podmienkami, ktoré reflektujú úroveň vynaložených nákladov s podporou nástrojov príspevkových a dotačných schém uvedených nižšie
 • tvorba produktov, ktorých výrobné náklady umožňujú napĺňať ekonomické a sociálne ciele, a ktorých dopytová hladina je vysoko konkurencie schopná, alebo ponuka daného produktu je nedostatočná oproti dopytu pri zachovaní hospodárnosti ekonomických aspektov
 • vykonávanie činnosti s čo najvyšším ohľadom na verejný prospech obyvateľov mesta
 • nastavenie flexibility jednotlivých činností spoločnosti tak, aby bolo zamedzené prestojom alebo nevyťaženosti zamestnancov, napr. pri sezónnosti prác, odkázanosti prác na poveternostné podmienky, či prispôsobovaniu sa dopytu po produktoch spoločnosti

Hlavné nástroje pre plnenie cieľov a úloh spoločnosti

Verejno-prospešné činnosti

Presun úloh samosprávy týkajúcich sa verejno-prospešných činností starostlivosti o verejné priestranstvo, údržbu zelene, ktoré vykonávajú externé spoločnosti. Tieto úlohy v zmysle plánovaných podmienok činností vie spoločnosť MEPOS SNV vykonávať efektívnejšie, vo vyššom meradle a s omnoho nižšími nákladmi. Zisk z daných činností sa nepresúva mimo systém samosprávy, ale ostáva v réžii spoločnosti a refinancujú sa ním náklady na zlepšenie materiálneho zabezpečenia spoločnosti (nákup strojového vybavenia, certifikátov a technológií) a zvýšenia počtu ponúkaných služieb a tým pádom počtu zamestnancov.

Vlastná obchodná činnosť

Postupné zavedenie iných vlastných obchodných činností s verejno-prospešným účelom, zameraných na tvorbu produktov a poskytovanie služieb, ktoré nevyžadujú vysoké vstupné náklady a ich predaj a poskytnutie môže byť omnoho prospešnejší pre citlivé skupiny obyvateľov mesta (dôchodcovia, sociálne slabé skupiny, marginalizované skupiny obyvateľov), pre mesto Spišská Nová Ves ako aj pre iné samosprávy, ktoré dané produkty a služby môžu a majú osloviť.

Príspevkové a dotačné schémy

Sociálne podniky ako subjekty vykonávajúce činnosť na podporu sociálnej ekonomiky môžu využívať rôzne zvýhodnenia poskytované štátom. Sociálne podniky podporujú sociálnu oblasť poskytovaním spoločensky prospešných služieb vo verejnom záujme alebo záujme komunity. Štát má záujem na tom, aby sa tento typ podnikov v našej spoločnosti rozvíjal a preto ich činnosť podporuje rôznymi zvýhodnenia a úľavami oproti podnikom, ktorých hlavným cieľom je dosahovať zisk.

Prioritným nástrojom je zavedenie systému integračného sociálneho podniku na podporu zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľov, ktoré slúži na optimalizáciu vstupných nákladov a efektívnejšie využívanie zverených hospodárskych hodnôt.