MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ZHRNUTIE MINULÉHO ROKA V MEPOSE

Aj my sme sa obzreli za rokom 2022. Čomu všetkému sme sa venovali, čoho sa zúčastnili a koľko práce po nás ostalo. A za to patrí veľká vďaka všetkým našim zamestnancom. A samozrejme vďačíme aj za príležitosti realizovať sa. Či už pre mesto alebo pre občanov. Zároveň si uvedomujeme, že nie sme dokonalí a máme neustále čo zlepšovať. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a slušné jednanie.

V sezóne sme sa venovali koseniu nám zverených úsekov, hrabaniu lístia, osadzovaniu a oprave lavičiek, revitalizácii športovísk, osádzaniu basketbalových košov a futbalových brán na sídliskách, údržbe verejnej zelene, živých plotov, mestských objektov, čisteniu verejných priestranstiev. Na námestí ste nás mohli vidieť aj pri regenerácii námestia a chodníkov.

V zime sme sa podieľali na zimnej údržbe, ručnom aj strojovom čistení chodníkov, montovali aj demontovali sme vianočný stromček, výzdobu, aj drevený Betlehém pri Levočskej bráne. Taktiež sme rozvážali posypovú soľ, pomáhali pri organizácii Vianočného trhu a po Vianociach sme zbierali vianočné stromčeky.

V rámci našich možností sme pomáhali pri rôznych podujatiach – Dni mesta, Okolo Slovenska, Trh remesiel, Živé sochy, Hutňanska šelma, Mesto plné detí, Spiš rock fest, Vianočný trh, Spišský trh, či už to boli prípravné a pomocné práce, čistenie, zabezpečenie dočasného dopravného značenia alebo uzávery komunikácií.

Po celom meste sme v prípade potreby opravovali dopravné značenia alebo osádzali nové zvislé dopravné značenie. Samozrejme, k našej činnosti patrí aj zber a zhodnotenie BIO odpadu, odvoz odpadu či vyprázdňovanie kontajnerov. A umiestňovali sme tabule na volebné plagáty. Voľby totiž neodmysliteľne patria k životu v každom meste.

V minulom roku postihol náš Domov dôchodcov požiar a bolo treba čo najskôr tieto priestory zrekonštruovať. Pomohli sme s výspravkou stien, maľovaním, nátermi vnútorných priestorov; taktiež aj s inými opravami.

K našej práci patrí aj starostlivosť o cintoríny. Či už ide o čistenie cintorínov alebo o iné práce. Na novom cintoríne sme realizovali chodník a venovali sa opravám vnútorného oplotenia cintorína.

Aj v roku 2022 sme sa vykonávali drobné stavebné činnosti. Opravu schodov v záhradkárskej osade pod letiskom, stavebné úpravy v areáli ZOO, rekonštrukcu rozvodov, opravu a bezbariérovu úpravu chodníkov na Duklianskej a Zámočníckej ulici, opravu stropu v priemyselnom parku, priestorov Mestského úradu či havarijného stavu kanalizácie v Novoveskej Hute.

Súčasťou prác v minulom roku boli aj detské ihriská. Práce na príprave ihriska Hájik, výstavba detského ihriska Rodinka na sídlisku Mier a prípravné práce pre osadenie kamier pri ihrisku.

Možno ste taktiež postrehli, že sme získali práčovňu a čistiareň. A tak sa venujeme aj tejto činnosti. Samozrejme sme priložili ruky aj k mnohým ďalším drobným prácam a aktivitám, napríklad pri pomoci s realizáciou projektov Dobrá vec, praniu a žehleniu pre Dom humanity, demontáži nelegálnej rampy na Vyšnom Hámri, prevozu nábytku do Klubu dôchodcov, Covid testovaniu zamestnancov, prácam pri humanitárnej pomoci a činnostiam spojeným s podnetmi obyvateľov.

Aj v tomto roku pokračujeme ďalej a budeme sa snažiť byť stále lepší, odstraňovať chyby a nedostatky, aby sme boli všetci na mestský a zároveň sociálny podnik hrdí.

ZO ZHROMAŽDENIA ČLENOV ASES V BANSKEJ BYSTRICI

Nedávno sme sa zúčastnili celoslovenského zhromaždenia ASES v Banskej Bystrici, kde boli aj ďalší zástupcovia z viac než 120 sociálnych podnikov z celého Slovenska. Je totiž dôležité stretávať sa, získavať aktuálne informácie, zapájať sa do aktivít a diskusie. Je to dôkazom silnej organizácie, zastupujúcej sociálne podniky na Slovensku.

Na základe zhromaždenia sa ASES venuje dvom témam:

 • Novela zákona o sociálnej ekonomike a ustúpenie MPSVR SR od pôvodného návrhu na zníženie vyrovnávacieho príspevku pre zdravotne postihnutých, ktorí nie sú invalidmi a to na 35%. Teraz navrhuje 55% zo mzdy. Ministerstvo však nemá žiadnu analýzu reálnych nákladov na zamestnávanie týchto ľudí a usiluje sa dostať do nášho zákona aj rodinné podniky. Tie budú mať nárok na rovnakú podporu ako tie sociálne, aj keď nemajú žiadne obmedzenia a povinnosti. Tento návrh  zatiaľ v prvom čítaní podporila vládna väčšina a tak zákon zatiaľ prešiel. Definitívne rozhodnutie padne koncom novembra.
 • Ceny energií. MPSVR SR predčasným zastavením investičnej pomoci ušetrilo na sociálnych podnikoch vyše 38 milióna eur. Obraciame sa tak na ministra aby nečakal do začiatku nového roka a ihneď spustil pomoc sociálnych podnikom s dotáciami na energie spätne už od leta. Peniaze totiž na to má a podniky musia platiť podstatne vyššie sumy.

Sociálne podniky zamestnávajú cez 6000 ľudí, z toho až 4000 znevýhodnených, medzi ktorými je 2500 invalidov, ďalšia tisícka má iné zdravotné znevýhodnenia. Mnohé podniky pôsobia priamo v marginalizovaných rómskych komunitách alebo v obciach s rómskymi osadami.

MEPOS SNV: Výsledky hospodárenia v roku 2021

Rok 2021 bol pre spoločnosť MEPOS SNV druhým celým ukončeným rokom. Aj v tomto roku sme vykonávali verejno-prospešné služby, ako čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, opravy mestského mobiliáru, opravy detských ihrísk a dopravných značení, rozvoz obedov pre dôchodcov, zimnú údržbu chodníkov.

Vykonávali sme však aj stavebnú činnosť, súčasťou ktorej boli opravy chodníkov, schodov, parkovísk, výroba zastávok, výkopové práce, maliarske práce, opravy sociálnych zariadení v školách a škôlkach.

Aj v roku 2021 bolo súčasťou našich služieb testovanie v mobilnom odbernom mieste na ochorenie COVID_19. Počas celoplošných testovaní sme zabezpečovali testovanie obyvateľov pre 26 okolitých obcí.

Od 1. mája 2021 sme vzali do prenájmu kompostáreň a vykonávame zber zeleného BIO odpadu pre mestá Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Dobšiná a ďalšie obce združenia SEZO-SPIŠ. Po zakúpení potrebnej technológie a zabezpečení potrebných povolení sme v júli spustili zber a zhodnotenie kuchynského BIO odpadu pre mesto Spišská Nová Ves a ďalšie právnické subjekty.

Celkové výnosy spoločnosti za rok 2021 boli 2 066 288,88 €

(1 445 819,17 € za služby, 454 802,64 € za testovanie, 164 393,88 € boli príspevky z úradu práce) Z toho tvorili výnosy z mesta Spišská Nová Ves 65% podiel.

Celkové náklady spoločnosti boli 1 973 073,07 €. Z toho najväčšia časť 954 613,80 € boli osobné náklady zamestnancov.

V roku 2021 bol obstaraný investičný majetok v hodnote 299 233,85 €. Spôsob financovania bol úver, vlastné zdroje, ako aj peňažné prostriedky z uplatnenej daňovej úľavy. Spoločnosť má aktuálne vo vlastníctve 10 vozidiel a jedno pásové rýpadlo a ďalších 11 vozidiel v nájme.

V roku 2021 sme zakúpili pre mesto nové 3D prvky vianočnej výzdoby a podporili sme aj šport. Mestu SNV sme v roku 2021 vyplatili na základe nájomných a kúpnych zmlúv sumu 84 446 €.

Spoločnosť MEPOS SNV ukončila rok 2021 so ziskom v hodnote 93 215,81 €.

Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 57 osôb.

AJ TAKÝTO BOL POSLEDNÝ ŠTVRŤROK S MEPOSOM

Rok 2021 s MEPOSom sa končí a s novým rokom začína ďalšia etapa. Práca pre mesto a pre občanov, k tomu cenové a daňové výhody, zveľaďovanie majetku a nákupy ďalšej techniky.  Činností nám stále pribúda, čím môžeme mestský podnik ďalej rozvíjať a dávať ľuďom prácu. Aj počas tohto roka sme sa snažili zlepšovať a zdokonaľovať, čo mnoho ľudí ocenilo. Naopak nás mrzí, ak niekto spokojný nebol. Priznávame si aj chyby či nedostatky, no sme tiež iba ľudia a nie všetko je v našom pláne či kompetencií. A často si to odnesieme aj za niekoho iného. No za každú konkrétnu oblasť, za každú konkrétnu prácu, úkon či rozpis niekto zodpovedá. Každý má nastavené rozmedzie pôsobnosti a zodpovedá iba za to, čo mu je zverené. Ako napríklad – keď kosíme, tak nie sme jediní, kto má na starosti kosenie v meste. Máme svoje konkrétne stanovené územia. To platí aj o zimnej údržbe či o opravách chodníkov.

Sme však radi, že keď sa pozrieme späť za svojimi činnosťami, tak je vidieť mnoho výsledkov, či už pri rôznych opravách, údržbách, rekonštrukciách, alebo v súvislosti s pomocou občanom, inštitúciám či pri sponzorovaní myšlienok, ktoré stoja za to.

Posnažíme sa, aby sme v tom ďalšom roku boli lepší, než v tom uplynulom a občanom ďakujeme za každú slušnú spätnú väzbu, upozornenie, dotaz či diskusiu.

 

 

 • kosenie trávnatých porastov
 • oprava a údržba lavičiek
 • ručné čistenie verejných priestranstiev
 • vyprázdňovanie smetných nádob
 • čistenie v mestskom útulku
 • služby spojené s projektom Dobrá vec
 • dodávka a montáž mantinelov s príslušenstvom na tréningovú ľadovú plochu
 • vyprázdňovanie nádob BRKO, zhodnotenie BIO odpadu
 • rekonštrukcie rozvodov, stavebné úpravy
 • opravy chodníkov
 • rekonštrukcia schodov k 700ročnici
 • bezbariérové úpravy chodníkov
 • čistenie detských ihrísk a údržba mestských objektov
 • demontáž a oprava autobusovej zastávky
 • zimná údržba a čistenie
 • hrabanie lístia
 • zváračské práce
 • testovanie na Covid 19
 • inštalácia dreveného Betlehemu a vianočnej výzdoby
 • čistenie a údržba hrobov
 • maliarske práce a opravy v Klube dôchodcov
 • maliarske práce v budove Reduty
 • vypratávanie holubieho trusu v Redute

 

 

LETO 2021 S MEPOSOM: PRACOVNE AJ V ČASE PRÁZDNIN A DOVOLENIEK

Letné prázdniny skončili a pre mnohých aj dovolenkové obdobie. No asi väčšina ľudí pracuje aj počas letných mesiacov, pretože život sa nesmie zastaviť. A tak aj naši zamestnanci makali na plánovaných projektoch, údržbách, čistení mesta, či pri organizovaní kultúrnych podujatí.

Aj v júli aj v auguste mali obyvatelia mesta možnosť vidieť logo Meposu na pracovnom oblečení našich zamestnancov či na technike, pretože aj to je súčasťou identity mestského podniku služieb. A sme radi, že máme možnosť podieľať sa na všetkých týchto zverených prácach.

A ako by sme zrekapitulovali letný júlový aj augustový mesiac? Plodne. Oba mesiace nám poskytovali mnoho pracovných príležitostí, ktorých sme sa chopili najlepšie, ako sme vedeli. A pre nás všetkých je každá jedna aktivita obrovskou skúsenosťou a možnosťou zdokonaľovať sa, či už to boli stavebné a rekonštrukčné práce, alebo rôzne údržby, čistenie mesta, kosenie, služby občanom, pomoc pri organizácii podujatí atď. Šesťkrát týždenne sme vyprázdňovali 543 malých smetných nádob a košov pre psy a to až po Novoveskú Hutu. Na podnety obyvateľov sme opravovali, natierali a umiestňovali nové lavičky a v týchto aktivitách budeme samozrejme aj pokračovať.

Na Drevárskej ulici, medzi priemyselným parkom a Madarasom, sme osadili náš billboard. Boli sme aj pri rekonštrukčných prácach schodov pod Družbou na Tarči. Taktiež pri vodorovnom dopravnom značení či umiestňovaní dočasných dopravných značiek. Zúčastnili sme sa prác pri organizovaní Živých sôch, Spišfestu, Dňov mesta, Trhu ľudových remesiel. Vyprázdňovali sme smetné nádoby a zberné nádoby s bioodpadom. Zvládli sme údržbu a opravy lavičiek a hojdačiek; tiež mestských objektov. Starali sme sa o živé ploty, kríky a kosenie trávnatých porastov, na nám zverených miestach. Naši zamestnanci ručne čistili verejné priestranstvá a venovali sa zemným prácam, staveným úpravám či rekonštrukcii chodníkov.

Čaká nás ešte veľa práce, no sme pripravení zvládať všetky zverené činnosti svedomito a čo najlepšie. Pretože to všetko nie je iba o minulom čase, ale aj o prítomnosti a cieľoch do budúcna.

 

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA ŠKOLSKEJ ULICI

Snažíme sa naše mesto postupne skrášľovať, čo sa týka aj opráv chodníkov. Dnes sme začali s rekonštrukciou chodníka na Školskej ulici, popri gymnáziu až po podjazd. S tým súvisia aj obmedzenia pre chodcov. Oprava bude prebiehať do 31. augusta 2021.

Žiadame občanov o trpezlivosť a aby v tomto období rekonštrukcie využívali chodník na druhej strane cesty. Za pochopenie vopred ďakujeme.

TAKÝ BOL PRVÝ POLROK 2021 S MEPOSOM

Máme za sebou prvý polrok 2021 s mestským podnikom služieb Mepos. Pomáhame mesto skrášľovať, opravovať, budovať a dávame prácu aj znevýhodneným skupinám ľudí. Stále sa učíme a zisťujeme, čo by sa dalo urobiť lepšie, pretože ani my sme učení z neba nespadli.  Trpezlivo sa snažíme plniť svoje ciele a máme jasnú víziu do budúcnosti. Mnohokrát nám je zo strany obyvateľov krivdené, často dosť hrubým spôsobom, no sme tiež iba ľudia a naši pracovníci nie sú stroje. Na druhej strane nás veľmi teší spokojnosť všetkých tých, ktorým sme pomohli aj v rámci služieb občanom. Pretože sme tu aj pre vás a vážime si každé poďakovanie, každú pochvalu, každé povzbudenie. Dodáva nám to odhodlanie firmu budovať, rozširovať, zdokonaľovať a postupne sa rozrastá aj naše technické vybavenie, aby boli naše služby efektívnejšie. Zamestnancov Meposu máte možnosť vidieť každý deň pri nejakej práci a naše logo je dôležitou súčasťou mesta, na očiach obyvateľom aj návštevníkom. A aj keď nie sme dokonalí, tak sa pozeráme hlavne na to, koľko sme toho už urobili, koľko práce po nás vidieť a aké ciele dokážeme splniť. Taktiež, nie všetko je v našich kompetenciách a v našej náplni práce. Nie všetky údržby, opravy, rekonštrukcie, kosenia atď. robíme my.

Z činností v prvom polroku:

 • rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Hutníckej a Slovenskej ulici
 • úpravy a údržba zábradlí a mreží v Novoveskej Hute, úpravy MK štrkodrvou
 • kosenie trávnatých porastov a odvoz pokosenej trávy
 • zber a odvoz odpadu a bioodpadu
 • osádzanie lavičiek
 • opravy chodníkov
 • správa a údržba mestských objektov a rôzne opravy
 • opravy zvislého dopravného značenia
 • ručné čistenie verejných priestranstiev
 • čistenie kanalizačných vpustí
 • štrková oprava ciest v Prednej Hute
 • maľovanie a oprava podlahy na Štefánikovom námestí
 • služby počas celoplošného testovania
 • údržba šachový figúrok
 • oplotenie trhoviska
 • vývoz odpadu a opravy v mestskom útulku
 • odstránenie detského ihriska
 • oprava a montáž autobusovej zastávky
 • zimná a jarná údržba ciest
 • demontáž vianočnej výzdoby

Toto je ukážka našich činností, ktorých bolo samozrejme viac, podľa potrieb mesta a obyvateľov. Vykonávaním týchto prác ako mestský podnik, máme možnosť firmu zveľaďovať, nakupovať novú techniku a vozidlá, aby tých služieb mohlo byť viac. A samozrejme v prípade potreby aj pre občanov mesta.

Sledujte náš facebookový profil a budete mať prehľad o aktuálnych činnostiach Meposu.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MEPOS SNV

Spoločnosť Mepos vykonáva predovšetkým zverené činnosti, ktoré sú presunuté z pôsobnosti externých poskytovateľov a strediska údržby. Spustenie niektorých činností bolo možné urýchliť vďaka spolupráci v rámci iných súčastí samosprávy mesta a to získaním odborného zastrešenia, materiálovej pomoci, prípravou administratívnych záležitostí spojených so spustením činnosti. Prvé činnosti vychádzajú z prenosu kompetencií starostlivosti o mestské verejné priestranstvo:

 • Čistenie verejných priestranstiev, upratovanie
 • Vysypávanie smetných nádob
 • Zber veľkoobjemového odpadu, likvidácia nelegálnych skládok
 • Starostlivosť o verejnú zeleň, kosenie trávnatých plôch, výsadba stromov, orezy a výruby stromov, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia
 • Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk, lavičiek, smetných košov, stojanov, zábradlí, autobusových zastávok
 • Organizačná spolupráca pri verejných a športových podujatiach
 • Čiastočná zimná údržba chodníkov
 • Maliarske práce
 • Výkopové práce
 • Správa a údržba zvislého dopravného značenia

Činnosti vyžadujúce krátku obchodnú a organizačnú prípravu

Pri týchto činnostiach nie je možné predpokladať, že môžu byť súčasťou obchodného plánu hneď od momentu spustenia spoločnosti. Ich spustenie vyžaduje buď podrobnejšiu obchodnú prípravu, kde je nutné zabezpečiť presnejšie naplánovanie, vykázať vstupný kapitál potrebný na nákup strojového vybavenia, certifikovaných podkladov a licencií, alebo vyžaduje organizačné zmeny a doplnenie odborných zamestnancov; tiež zaškolenie osôb pre ich realizáciu.

 • Údržba cestných a peších komunikácií, a stavieb
 • Správa mestských cintorínov
 • Tréningové a školiace centrum znevýhodnených osôb
 • Výroba a stavba prvkov drobnej architektúry
 • Drobné stavebné, búracie práce
 • Inštalatérske, elektromontážne a murárske práce
 • Zimná údržba cestných komunikácií
 • Údržba verejného osvetlenia,
 • Správa a údržba svetelnej signalizácie
 • Realizácia a údržba vodorovného dopravného značenia
 • Prevádzkovanie regionálneho centra zhodnocovania BRO
 • Rozvoz obedov sociálne znevýhodneným a dôchodcom

ZO SLUŽIEB OBČANOM: POMOC S ODVOZOM VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Umiestňovanie odpadu, ktorý nepatrí ku kontajnerovým stojiskám, je veľkým problémom. Mnohí totiž počítajú s tým, že to niekto odnesie a využije. No stáva sa, že sa potom rozobraté časti tohto odpadu povaľujú po sídliskách. Či už ide o stavebný odpad po prerábke bytového jadra, nábytok, stará podlaha, dvere, zárubne, elektronika, plechovky s farbami, umývadlá, záchodové misy, sklo, rúry či iný nadrozmerný odpad. Mnohí obyvatelia si myslia, že tento odpad môže ísť do zberného vozidla spolu s komunálnym odpadom z kontajnerov. Lenže tieto autá sa takýmto odpadom ničia. Nepatrí preto do „smetiarskeho“ auta, ani do kontajnerov, ani na kontajnerové stojisko, ale na zberný dvor.

Je zároveň nebezpečné len tak oprieť dosky, zárubne, plechy, rúry, sklá a podobne o zberný kontajner alebo o stojisko. Môžu totiž spadnúť buď na človeka alebo na auto. A takýchto prípadov už bolo viac.

Aj preto spoločnosť MEPOS ponúka ako službu občanom odvoz nadrozmerného odpadu na zberný dvor, dodávkou paušálne za 10 eur. V prípade väčšieho množstva veľkoobjemového odpadu zabezpečíme nákladné vozidlo. V tomto prípade bude cena služby závisieť od objemu odpadu.

 

Občania si túto službu môžu objednať na telefónnom čísle 0948 240 605.

NOVÝ PRÍRASTOK DO VOZOVÉHO PARKU MEPOS: Citroën Jumper valník

Náš vozový park sme rozšírili o takýto Citroën Jumper valník, trojstranný vyklápač.

Parametre:

2179 cm3

121 kw

7 miestný

Auto nám pomôže napríklad pri odvoze pokosenej trávy a lístia, ale aj na prepravu nadrozmerného odpadu v rámci služieb občanom.

Áno, aj o tom je Mepos. Časť zarobených peňazí investujeme späť do firmy a zveľaďujeme ju tak. Pre lepšie, krajšie a vybavenejšie mesto. Nakupovaním ďalšej techniky a vozidiel chceme byť pripravenejší, aby sme mohli poskytovať viac služieb. A to aj občanom mesta.