MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

O SPOLOČNOSTI

Mestský komunálny podnik v podobe obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s.r.o. má od počiatku stanovené svoje základné ciele a úlohy, ktoré korešpondujú s hierarchiou spoločnosti v systéme riadenia samosprávy mesta Spišská Nová Ves.

Politické, morálne a sociálne ciele

 • o rozvoji podnikateľského prostredia
 • o hospodárnejšom vynakladaní verejných financií
 • o obnove mestských budov
 • pre vytvorenie nových pracovných miest znevýhodnených skupín obyvateľov, ktorí majú ťažšiu možnosť uplatnenia sa na trhu práce, čím sa rešpektujú aj sociálne ciele Programu rozvoja mesta
 • podporovať komunitné projekty, byty pre mladých a podpora služieb pre seniorov
 • o zvýšení čistoty verejného priestranstva a starostlivosti o neho
 • o zlepšení a zvýšení počtu detských ihrísk a iných prvkov verejných zariadení v meste / mestský mobiliár
 • Obmedziť nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a zvýšiť mieru angažovania mesta v činnostiach, ktoré spadajú do priamej zákonnej kompetencie mesta, s možnosťou efektívnejšieho riadenia, vyššou flexibilitou správy a vyvodzovania zodpovednosti
 • Posilniť dôveru obyvateľov mesta pri správe vecí verejných mestom
 • Pomôcť obyvateľom mesta zabezpečiť služby, ktoré by inak boli ekonomicky náročné
 • Efektívnejšia príprava a realizácia menších projektov v rámci angažovania obyvateľov mesta v miestnych komunitách (tak mestských častí/výborov ako aj marginalizovaných skupín)
 • Pomôcť mestu zvýšiť starostlivosť o verejné priestranstvo a životné prostredie
 • Pôsobiť výchovne na integrovaných zamestnancov za účelom ich ďalšieho pracovného zaradenia
 • Pomôcť samospráve plniť ciele sociálnej politiky
 • Zlepšiť pohľad verejnosti na fungovanie mesta
 • Zvýšiť kredit mesta v celoslovenskom meradle

Obchodné ciele

 • Plniť úlohy verejno-prospešného podnikateľského subjektu
 • Vytvárať stabilne narastajúci zisk vracajúci sa do rozpočtu spoločnosti
 • Podporiť zamestnanosť v meste a regióne
 • Obmedziť dosah iných spoločností ku cieľovým činnostiam projektu vo vzťahu ku samospráve a zvýšiť hospodárnosť nakladania s verejnými financiami
 • Synergiou činností s ostatnými mestskými podnikmi podporiť rast hospodárskej úrovne všetkých zúčastnených subjektov a vytvárať produkt všeobecne osožný pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves

Hlavné úlohy

V rámci stanovených cieľov je spoločnosť povinná napĺňať nasledovné úlohy pri plnení svojich činností:

Plnenie verejno-prospešného účelu

Presun úloh samosprávy týkajúcich sa verejno-prospešných činností:

 • starostlivosť o čistotu verejných priestranstiev
 • starostlivosť o verejnú zeleň
 • zimná údržba komunikácií
 • údržba ciest a chodníkov
 • obnova dopravných značení
 • odstraňovanie jednoduchých poškodení verejných stavieb a prvkov verejného priestranstva
 • výstavba a údržba verejných zariadení, ako napr. detské ihriská, verejné oddychové miesta, fontány, parkové prvky, lavičky, pamätníky, autobusové zastávky a pod.

Plnenie sociálnych cieľov

 • zamestnávanie aj znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • vytvoriť prostredie pre získavanie pracovných zručností za účelom ďalšieho pracovného zaradenia sociálne znevýhodnených občanov
 • tvorba produktov a zabezpečenie služieb určených pre sociálne odkázané skupiny za výhodnejších ekonomických podmienok
 • podpora iných sociálnych úloh samosprávy v rámci zverených kompetencií
 • tvorba produktov podporujúcich rozvoj sociálneho prostredia v meste

Plnenie ekonomických cieľov

Ako obchodná spoločnosť založená za účelom dosiahnutia zisku plní spoločnosť nasledovné úlohy:

 • zúčastňovanie sa obchodných súťaží a verejných obstarávaní v rámci činností s efektívne nastavenými cenovými podmienkami, ktoré reflektujú úroveň vynaložených nákladov s podporou nástrojov príspevkových a dotačných schém uvedených nižšie
 • tvorba produktov, ktorých výrobné náklady umožňujú napĺňať ekonomické a sociálne ciele, a ktorých dopytová hladina je vysoko konkurencie schopná, alebo ponuka daného produktu je nedostatočná oproti dopytu pri zachovaní hospodárnosti ekonomických aspektov
 • vykonávať činnosti s čo najvyšším ohľadom na verejný prospech obyvateľov mesta
 • nastaviť flexibilitu jednotlivých činností spoločnosti tak, aby bolo zamedzené prestojom alebo nevyťaženosti zamestnancov, napr. pri sezónnosti prác, odkázanosti prác na poveternostné podmienky, či prispôsobovaniu sa dopytu po produktoch spoločnosti

Hlavné nástroje pre plnenie cieľov a úloh spoločnosti

Verejno-prospešné činnosti

Presun úloh samosprávy týkajúcich sa verejno-prospešných činností starostlivosti o verejné priestranstvo, údržbu zelene, ktoré vykonávajú externé spoločnosti. Tieto úlohy v zmysle plánovaných podmienok činností vie spoločnosť MEPOS SNV vykonávať efektívnejšie, vo vyššom meradle a s omnoho nižšími nákladmi. Zisk z daných činností sa nepresúva mimo systém samosprávy, ale ostáva v réžii spoločnosti a refinancujú sa ním náklady na zlepšenie materiálneho zabezpečenia spoločnosti (nákup strojového vybavenia, certifikátov a technológií) a zvýšenia počtu ponúkaných služieb a tým pádom počtu zamestnancov.

Vlastná obchodná činnosť

Postupné zavedenie iných vlastných obchodných činností s verejno-prospešným účelom, zameraných na tvorbu produktov a poskytovanie služieb, ktoré nevyžadujú vysoké vstupné náklady a ich predaj a poskytnutie môže byť omnoho prospešnejší pre citlivé skupiny obyvateľov mesta (dôchodcovia, sociálne slabé skupiny, marginalizované skupiny obyvateľov), pre mesto Spišská Nová Ves ako aj pre iné samosprávy, ktoré dané produkty a služby môžu a majú osloviť.

Príspevkové a dotačné schémy

Sociálne podniky ako subjekty vykonávajúce činnosť na podporu sociálnej ekonomiky môžu využívať rôzne zvýhodnenia poskytované štátom. Sociálne podniky podporujú sociálnu oblasť poskytovaním spoločensky prospešných služieb vo verejnom záujme alebo záujme komunity. Štát má záujem na tom, aby sa tento typ podnikov v našej spoločnosti rozvíjal a preto ich činnosť podporuje rôznymi zvýhodnenia a úľavami oproti podnikom, ktorých hlavným cieľom je dosahovať zisk.

Prioritným nástrojom je zavedenie systému integračného sociálneho podniku na podporu zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľov, ktoré slúži na optimalizáciu vstupných nákladov a efektívnejšie využívanie zverených hospodárskych hodnôt.

Počty zamestnancov spoločnosti MEPOS SNV, s.r.o., r.s.p. ku dňu 27.4.2020:
Celkový počet zamestnancov: 25
Počet znevýhodnených osôb: 9
– Značne znevýhodnená osoba: 2
– ZO z dôvodu dosiahnutého nižšieho vzdelania: 2
– ZO z dôvodu zdravotného postihnutia: 5
Počet zraniteľných osôb: 0

Integračný podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, ktorý sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva 30% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov. Spoločnosť MEPOS SNV, s.r.o. aktuálne zamestnáva 36 % znevýhodnených osôb z celkového počtu zamestnancov. Cieľom spoločnosti je do budúcna zamestnávať prioritne znevýhodnené a zraniteľné osoby s prihliadnutím na zachovanie odbornosti poskytovaných služieb.

Sekundárnym nástrojom je aj jednoduchšie získavanie externých finančných prostriedkov z podporných organizácií, ktorých príprava a spracovanie je v podmienkach samosprávy mnohokrát zdĺhavé a ekonomicky nevýhodné.

Pridaná hodnota

Flexibilita vo vnútorných procesoch spoločnosti môže napomôcť rýchlejšiemu reagovaniu na potreby riešenia úloh samosprávy aj vo vzťahu k iným subjektom mesta (spolupráca s inými mestskými podnikmi sa môže prejaviť v úspore ich nákladov alebo zvýšení zisku na ich strane so zachovaním vyrovnaného hospodárenia spoločnosti).

Podnikateľské činnosti spoločnosti MEPOS SNV

Spoločnosť vykonáva prioritne zverené činnosti, ktoré sú presunuté z pôsobnosti externých poskytovateľov a Strediska údržby. Spustenie niektorých činností bolo možné urýchliť vďaka spolupráci v rámci iných súčastí samosprávy mesta a to získaním odborného zastrešenia, materiálovej pomoci, prípravou administratívnych záležitostí spojených so spustením činnosti. Prvé činnosti vychádzajú z prenosu kompetencií starostlivosti o mestské verejné priestranstvo.

 • Čistenie verejných priestranstiev, upratovanie
 • Vysypávanie smetných nádob,
 • Zber veľkoobjemového odpadu, likvidácia nelegálnych skládok
 • Starostlivosť o verejnú zeleň, kosenie trávnatých plôch, výsadba stromov, orezy a výruby stromov, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia
 • Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk, lavičiek, smetných košov, stojanov, zábradlí, autobusových zastávok
 • Organizačná spolupráca pri verejných a športových podujatiach
 • Čiastočná zimná údržba chodníkov
 • Maliarske práce
 • Výkopové práce
 • Správa a údržba zvislého dopravného značenia

Činnosti vyžadujúce krátku obchodnú a organizačnú prípravu

Pri týchto činnostiach nie je možné predpokladať, že môžu byť súčasťou obchodného plánu hneď od momentu spustenia spoločnosti. Ich spustenie vyžaduje buď podrobnejšiu obchodnú prípravu, kde je nutné zabezpečiť presnejšie naplánovanie, vykázať vstupný kapitál potrebný na nákup strojového vybavenia, certifikovaných podkladov alebo licencií, alebo vyžaduje organizačné zmeny a doplnenie odborných zamestnancov alebo zaškolenie osôb pre ich realizáciu.

 • Údržba cestných a peších komunikácií, a stavieb
 • Správa mestských cintorínov
 • Tréningové a školiace centrum znevýhodnených osôb
 • Výroba a stavba prvkov drobnej architektúry
 • Drobné stavebné, búracie práce
 • Inštalatérske, elektromontážne a murárske práce
 • Zimná údržba cestných komunikácií
 • Údržba verejného osvetlenia,
 • Správa a údržba svetelnej signalizácie
 • Realizácia a údržba vodorovného dopravného značenia
 • Prevádzkovanie regionálneho centra zhodnocovania BRO
 • Rozvoz obedov sociálne znevýhodneným a dôchodcom