MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ÚLOHY A CIELE MESTSKÉHO PODNIKU SLUŽIEB

Obchodná spoločnosť MEPOS SNV, s.r.o. má od začiatku stanovené základné ciele a úlohy. Tie korešpondujú s hierarchiou spoločnosti v systéme riadenia samosprávy mesta Spišská Nová Ves.

Politické, morálne a sociálne ciele

 • rozvoj podnikateľského prostredia
 • obnova mestských budov
 • vytvorenie nových pracovných miest znevýhodnených skupín obyvateľov, ktorí majú ťažšiu možnosť uplatnenia sa na trhu práce, čím sa rešpektujú aj sociálne ciele Programu rozvoja mesta
 • podpora komunitných projektov, bytov pre mladých a podpora služieb pre seniorov
 • zvýšenie čistoty verejného priestranstva a starostlivosti o neho
 • zlepšenie a zvýšenie počtu detských ihrísk a iných prvkov verejných zariadení v meste / mestský mobiliár
 • obmedzenie nehospodárneho nakladania s verejnými financiami a zvýšenie miery angažovania mesta v činnostiach, ktoré spadajú do priamej zákonnej kompetencie mesta, s možnosťou efektívnejšieho riadenia, vyššou flexibilitou správy a vyvodzovania zodpovednosti
 • posilnenie dôvery obyvateľov mesta pri správe vecí verejných mestom
 • pomoc obyvateľom mesta zabezpečiť služby, ktoré by inak boli ekonomicky náročné
 • efektívnejšia príprava a realizácia menších projektov v rámci angažovania obyvateľov mesta v miestnych komunitách (mestských častí/výborov, aj marginalizovaných skupín)
 • pomoc mestu zvýšiť starostlivosť o verejné priestranstvo a životné prostredie
 • výchovne pôsobenie na integrovaných zamestnancov za účelom ich ďalšieho pracovného zaradenia
 • pomoc samospráve plniť ciele sociálnej politiky
 • zlepšenie pohľadu verejnosti na fungovanie mesta
 • zvyšovanie kreditu mesta v celoslovenskom meradle

Obchodné ciele

 • Plniť úlohy verejno-prospešného podnikateľského subjektu
 • Vytvárať stabilne narastajúci zisk vracajúci sa do rozpočtu spoločnosti
 • Podporiť zamestnanosť v meste a regióne
 • Obmedziť dosah iných spoločností ku cieľovým činnostiam projektu vo vzťahu ku samospráve a zvýšiť hospodárnosť nakladania s verejnými financiami
 • Synergiou činností s ostatnými mestskými podnikmi podporiť rast hospodárskej úrovne všetkých zúčastnených subjektov a vytvárať produkt všeobecne osožný pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves

Hlavné úlohy

V rámci stanovených cieľov je spoločnosť MEPOS povinná pri svojich činnostiach napĺňať nasledovné úlohy:

Plnenie verejno-prospešného účelu

Presun úloh samosprávy, týkajúcich sa verejno-prospešných činností:

 • starostlivosť o čistotu verejných priestranstiev
 • starostlivosť o verejnú zeleň
 • zimná údržba komunikácií
 • údržba ciest a chodníkov
 • obnova dopravných značení
 • odstraňovanie jednoduchých poškodení verejných stavieb a prvkov verejného priestranstva
 • výstavba a údržba verejných zariadení, ako napr. detské ihriská, verejné oddychové miesta, fontány, parkové prvky, lavičky, pamätníky, autobusové zastávky a pod.

Plnenie sociálnych cieľov

 • zamestnávanie aj znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • vytvorenie prostredia pre získavanie pracovných zručností za účelom ďalšieho pracovného zaradenia sociálne znevýhodnených občanov
 • tvorba produktov a zabezpečenie služieb určených pre sociálne odkázané skupiny za výhodnejších ekonomických podmienok
 • podpora iných sociálnych úloh samosprávy v rámci zverených kompetencií
 • tvorba produktov podporujúcich rozvoj sociálneho prostredia v meste

Plnenie ekonomických cieľov

Ako obchodná spoločnosť založená za účelom dosiahnutia zisku plní spoločnosť nasledovné úlohy:

 • zúčastňovanie sa obchodných súťaží a verejných obstarávaní v rámci činností s efektívne nastavenými cenovými podmienkami, ktoré reflektujú úroveň vynaložených nákladov s podporou nástrojov príspevkových a dotačných schém uvedených nižšie
 • tvorba produktov, ktorých výrobné náklady umožňujú napĺňať ekonomické a sociálne ciele, a ktorých dopytová hladina je vysoko konkurencie schopná, alebo ponuka daného produktu je nedostatočná oproti dopytu pri zachovaní hospodárnosti ekonomických aspektov
 • vykonávanie činnosti s čo najvyšším ohľadom na verejný prospech obyvateľov mesta
 • nastavenie flexibility jednotlivých činností spoločnosti tak, aby bolo zamedzené prestojom alebo nevyťaženosti zamestnancov, napr. pri sezónnosti prác, odkázanosti prác na poveternostné podmienky, či prispôsobovaniu sa dopytu po produktoch spoločnosti

Hlavné nástroje pre plnenie cieľov a úloh spoločnosti

Verejno-prospešné činnosti

Presun úloh samosprávy týkajúcich sa verejno-prospešných činností starostlivosti o verejné priestranstvo, údržbu zelene, ktoré vykonávajú externé spoločnosti. Tieto úlohy v zmysle plánovaných podmienok činností vie spoločnosť MEPOS SNV vykonávať efektívnejšie, vo vyššom meradle a s omnoho nižšími nákladmi. Zisk z daných činností sa nepresúva mimo systém samosprávy, ale ostáva v réžii spoločnosti a refinancujú sa ním náklady na zlepšenie materiálneho zabezpečenia spoločnosti (nákup strojového vybavenia, certifikátov a technológií) a zvýšenia počtu ponúkaných služieb a tým pádom počtu zamestnancov.

Vlastná obchodná činnosť

Postupné zavedenie iných vlastných obchodných činností s verejno-prospešným účelom, zameraných na tvorbu produktov a poskytovanie služieb, ktoré nevyžadujú vysoké vstupné náklady a ich predaj a poskytnutie môže byť omnoho prospešnejší pre citlivé skupiny obyvateľov mesta (dôchodcovia, sociálne slabé skupiny, marginalizované skupiny obyvateľov), pre mesto Spišská Nová Ves ako aj pre iné samosprávy, ktoré dané produkty a služby môžu a majú osloviť.

Príspevkové a dotačné schémy

Sociálne podniky ako subjekty vykonávajúce činnosť na podporu sociálnej ekonomiky môžu využívať rôzne zvýhodnenia poskytované štátom. Sociálne podniky podporujú sociálnu oblasť poskytovaním spoločensky prospešných služieb vo verejnom záujme alebo záujme komunity. Štát má záujem na tom, aby sa tento typ podnikov v našej spoločnosti rozvíjal a preto ich činnosť podporuje rôznymi zvýhodnenia a úľavami oproti podnikom, ktorých hlavným cieľom je dosahovať zisk.

Prioritným nástrojom je zavedenie systému integračného sociálneho podniku na podporu zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľov, ktoré slúži na optimalizáciu vstupných nákladov a efektívnejšie využívanie zverených hospodárskych hodnôt.

 

 


«
»