MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Z ČINNOSTÍ MEPOSU: Zamestnávanie znevýhodnených osôb

Jednou z činností spoločnosti MEPOS je plnenie sociálnych cieľov. Zamestnávame aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva a vytvárame pre nich prostredie pre získavanie pracovných zručností, za účelom ďalšieho pracovného zaradenia.

Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva 30% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov.

Aktuálne máme 46 zamestnancov, z toho 16 znevýhodnených osôb.

  • 8 značne znevýhodnených osôb
  • 1 ZO z dôvodu dosiahnutého nižšieho vzdelania
  • 7 ZO z dôvodu zdravotného postihnutia

Naši chlapi makajú a zaslúžia si uznanie a poďakovanie. Dostali príležitosť zapojiť sa do pracovného procesu a využili ju. Sú každý deň pri nejakých činnostiach a naša firma stojí na pracovníkoch – na ich úsilí a ochote niečomu sa priučiť.

Sú to však tiež iba ľudia. Ľudia, ktorí sa snažia zaradiť do kolektívu a niekam patriť. Ľudia, ktorých by možno inde nezamestnali. Ľudia, ktorí sa učia tímovej práci aj samostatnosti. Ľudia, vykonávajúci práce, ktoré by mnohí iní robiť nechceli. Ľudia zo znevýhodnených skupín.

Spolu s nimi pracujeme pre mesto a pre obyvateľov a máte nás možnosť vidieť dennodenne v práci. Chceme byť stále lepší, zdokonaľovať sa a zaslúžiť si viac chvály a uznania.

Zároveň sme si istí, že po mestskom podniku služieb už nejaké viditeľné výsledky ostávajú.

 

 

 

 


«
»