MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ČISTOTA

Dbáme o čistotu mesta a staráme sa o:

  • Jarné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev po zime, odstraňovanie zimného posypu, ručné aj strojové čistenie
  • Priebežné ručné čistenie verejných priestranstiev a jednotlivých mestských častí podľa stanoveného harmonogramu
  • Priebežné strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov
  • Vyprázdňovanie smetných nádob a zvážanie na zberný dvor
  • Ručnú aj strojovú zimnú údržbu, čistenie mestských lokalít od snehu a ľadu; ručné čistenie lávok, mostov, schodísk, šikmín, priechodov pre chodcov, autobusových zastávok; strojové čistenie pluhovaním, zametaním, posypávaním, odvozom snehu
  • Čistenie kanalizačných vpustí a rigolov