MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI MEPOS SNV

Spoločnosť Mepos vykonáva predovšetkým zverené činnosti, ktoré sú presunuté z pôsobnosti externých poskytovateľov a strediska údržby. Spustenie niektorých činností bolo možné urýchliť vďaka spolupráci v rámci iných súčastí samosprávy mesta a to získaním odborného zastrešenia, materiálovej pomoci, prípravou administratívnych záležitostí spojených so spustením činnosti. Prvé činnosti vychádzajú z prenosu kompetencií starostlivosti o mestské verejné priestranstvo:

 • Čistenie verejných priestranstiev, upratovanie
 • Vysypávanie smetných nádob
 • Zber veľkoobjemového odpadu, likvidácia nelegálnych skládok
 • Starostlivosť o verejnú zeleň, kosenie trávnatých plôch, výsadba stromov, orezy a výruby stromov, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia
 • Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk, lavičiek, smetných košov, stojanov, zábradlí, autobusových zastávok
 • Organizačná spolupráca pri verejných a športových podujatiach
 • Čiastočná zimná údržba chodníkov
 • Maliarske práce
 • Výkopové práce
 • Správa a údržba zvislého dopravného značenia

Činnosti vyžadujúce krátku obchodnú a organizačnú prípravu

Pri týchto činnostiach nie je možné predpokladať, že môžu byť súčasťou obchodného plánu hneď od momentu spustenia spoločnosti. Ich spustenie vyžaduje buď podrobnejšiu obchodnú prípravu, kde je nutné zabezpečiť presnejšie naplánovanie, vykázať vstupný kapitál potrebný na nákup strojového vybavenia, certifikovaných podkladov a licencií, alebo vyžaduje organizačné zmeny a doplnenie odborných zamestnancov; tiež zaškolenie osôb pre ich realizáciu.

 • Údržba cestných a peších komunikácií, a stavieb
 • Správa mestských cintorínov
 • Tréningové a školiace centrum znevýhodnených osôb
 • Výroba a stavba prvkov drobnej architektúry
 • Drobné stavebné, búracie práce
 • Inštalatérske, elektromontážne a murárske práce
 • Zimná údržba cestných komunikácií
 • Údržba verejného osvetlenia,
 • Správa a údržba svetelnej signalizácie
 • Realizácia a údržba vodorovného dopravného značenia
 • Prevádzkovanie regionálneho centra zhodnocovania BRO
 • Rozvoz obedov sociálne znevýhodneným a dôchodcom

«
»